w celu ułatwienia pracy redakcyjnej prosimy autorów o stosowanie dla „communication design magazine” podanych niżej konwencji technicznych:

 1. ogólne konwencje

  1. przypisy do tytułu oznaczamy gwiazdką – *
  2. dla podkreśleń w tekście stosujemy tylko kursywę
  3. wytłuszczenia tylko dla tytułu rozdziału i podrozdziału
  4. wyrażenia metajęzykowe ujmujemy w pojedynczy (prosty) cudzysłów 'pojęcie'
  5. cytaty w podwójny cudzysłów "cytat"
  6. zdjęcia, tabele, ilustracje numerujemy cyframi arabskimi (+ legenda)
  7. tekst prosimy strukturyzować w systemie dziesiętnym – 1. / 1.1. / 1.1.1. itp. jak niniejszy tekst
  8. maksymalna objętość tekstu: do 20 stron maszynopisu
  9. tekst: czcionka - arial 11, interlinia – pojedyncza, równany do lewej
  10. formatowanie:
   1. tekst: .rtf lub .doc kodowany jako UTF-8
   2. fotografia: jpg, png
   3. tabele: HTML, doc, rtf gif, png
   4. grafiki: gif, png
 2. wszystkie załączniki graficzne (fotografie, grafiki) prosimy dołączyć jako osobne pliki oznaczając w artykule gdzie powinny się znaleźć przy pomocy nazwy, np. Obraz 1. Wykres - skład grupy respondentów.
  tabele proszę załączyć tylko w osobnym pliku i nie umieszczać ich w pliku z artykułem (doc, lub rtf). miejsce w którym tabela powinna znaleźć się po składzie oznaczamy wpisując tab_nr, np. tab_01, tab_02 itd. te same oznaczenia prosimy umieścić w pliku z tabelami - przez każdą z tabel odpowiednio do tekstu.

  cytaty i odniesienia w tekście

  1. Chodzi więc o "zjawisko redukcji kompleksowości" (Luhmann 1981, 125)
  2. Jak mawia Luhmann (1981, 126), konieczne jest…
  3. Luhmann wychodzi z założenia (Luhmann 1981, 127), że…
  4. Kompleksowość (por./patrz Luhmann 1990, 213-216) to…
 3. przypisy

  proszę unikać przypisów na rzecz odniesień umieszczanych w tekście głównym (wzór 2.1. do 2.4) lub redukować je do niezbędnego minimum i umieszczać na końcu tekstu (przed bibliografią)

 4. bibliografia

  1. Schmidt, Siegfried J., 1999, Radykalny konstruktywizm. Frankfurt/Main
  2. Bartmiński, Jerzy; Panasiuk, Jolanta, 1993, Stereotypy językowe
  3. W: J. Bartmiński (Red.), Współczesny język polski. Wrocław, 363-387
  4. Bartmiński, Jerzy, 1993, Styl potoczny. W: J. Bartmiński (Red.), Współczesny język polski. Wrocław, 115-134
  5. Kolasiński, Przemysław, 2003, Kulturowy konstrukt roku '2000'. W: 2K – Kultura i Komunikacja, 1, 12-35
  6. Bartmiński, Jerzy, 1990 (Red.), Językowy obraz świata. Lublin

tekst powinien być formalnie i treściowo tak opracowany, by dalsze zmiany nie były konieczne, gdyż od razu po składzie łamany jest na strony. autorzy otrzymują ostateczną wersję do korekty, z prośbą o jej dokonanie w ciągu dwóch tygodni.

artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji: cd-magazine@uni.wroc.pl

Przykładowy artykuł

Przykładowy autor

1. Przykładowy wstęp

Nagłówki tekstu artykułów prosimy oznaczać przy użyciu stylu: „Nagłówek 4” lub pozostawić pogrubione. Treści przykładowego artykułu prosimy nie formatować w sposób odmienny niż opisano to w 'ogólnych konwencjach'.

Prosimy o niewstawianie pustych linii przy użyciu spacji lub klawisza [enter] / [return]

2. Przykładowy drugi nagłówek

Wszystkie tabele, fotografie, grafiki prosimy załączyć jako osobne pliki oznaczając w artykule gdzie powinny się znaleźć przy pomocy nazwy, np.:

Tabela 1. Skład grupy respondentów.

Tak w tekście oznaczamy miejsce gdzie ma znajdować się tabela z załącznika.

Dalszy tekst przykładowy, dalszy tekst przykładowy.

Literatura

1. Schmidt, Siegfried J., 1999, Radykalny konstruktywizm. Frankfurt/Main.