Wpływ oprawek okularów na całościowy wizerunek człowieka

1.Wstęp

Dawniej okulary były oznaką wiedzy, mądrości, a także dojrzałego wieku. Dziś, tak jak zmienia się moda, tak i zmieniło się podejście do okularów. Przestały one być zmorą ludzi z problemami wzroku oraz przykrą koniecznością, a stały się dość znaczącym elementem ubioru. Elementem, który tak jak zegarek czy pierścionek, może nosić każdy, nie tylko osoba z wadą wzroku.

Od paru lat można zaobserwować modę na okulary tzw. ‘zerówki’, czyli szkła bez korekty wzroku, oprawione w najróżniejsze oprawki. Obserwując rosnącą ilość osób chodzących w okularach, postanowiłam zbadać to zjawisko i dokładnie dowiedzieć się, jak ludzie postrzegają osoby w różnych okularach. W kolorowych czasopismach, w Internecie, można znaleźć wiele artykułów na temat okularów, jak je dobierać do kształtu twarzy, oczu, jak za ich pomocą zmienić swój wizerunek. Sama noszę okulary korekcyjne, więc byłam ciekawa, co otoczenie sądzi o okularnikach i czy ich pogląd na osoby w okularach zmienia się wraz ze zmianą oprawek.

W niniejszej pracy badawczej sprawdziłam postawioną przez siebie hipotezę:
Czy rodzaj oprawek okularów ma wpływ na całościowy wizerunek człowieka?

2. Definicje

2.1. Komunikacja

Rozpoczynając rozważania nad tym co komunikują okulary i jaki mają wpływ na nasz wizerunek trzeba przede wszystkim wyjść od tego co znaczy sama komunikacja i wizerunek. W literaturze naukowej można znaleźć kilka teorii na temat komunikacji, jednak poniższa praca skupia się na konstruktywistycznym pojęciu tego aspektu. Konstruktywistyczne pojęcie ujmuje komunikację jako ‘proces i leżący u jego podstaw mechanizm, gwarantujący i zabezpieczający wynikające z mechanizmu kognitywnej konstrukcji: przystosowanie (dopasowanie), wytaczanie, sondowanie, rewidowanie, konfrontacje socjalne uwarunkowanych i kulturowo intersubiektywnie wytworzonych oraz funkcjonujących konstruktywnych komunikatów i obrazów świata, w celu wyprodukowania i zachowania systemu kultury, w celu ich zastosowania w obrębie dyskursów oraz w celu wyprodukowania, sterowania i zmiany danych dyskursu’ (Fleischer 2003, 34).

2.2. Wizerunek

Sam wizerunek jest dość obszerną kategorią, dlatego też bardzo trudno zdefiniować go w jeden sposób. Termin ten „może oznaczać zarówno obraz, zdjęcie czy inną graficzną reprezentację przedmiotyu czy osoby, ale również dobrze się ono odnosi do reprezentacji przedmiotu w umyśle postrzegającej osoby, jak i do wszystkich elementów składowych tej reprezentacji z osobna.” (Gackowski, Łączyński 2009, 80).

Wojciech Budzyński dzieli definicje wizerunku na psychologiczne i marketingowe. Wymiar psychologiczny, który interesuje mnie w pracy, jest odzwierciedleniem w świadomości odbiorcy postrzeganych przez niego składników (Gackowski, Łączyński 2009, 80).

W ramach niniejszej pracy zdecydowałam się na przyjęcie najtrafniejszego według mnie podejścia, które mówi, że ”wizerunek jest konstruktem, wynikającym z procesu komunikacji i – co z tego wynika – że jest ciągle modyfikowany i negocjowany w ramach owego procesu.” (Grech 2012, 12)

Na nasz wizerunek składają się takie elementy jak: wygląd, mowa ciała, postawa, opinia i styl komunikowania. Są one różnorodne, mimo to wzajemnie powiązane. W życiu codziennym bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, gdyż pozostaje ono w naszej świadomości na długo. Według badań naukowych, 90% ludzi już po kilku minutach wytwarza sobie ocenę drugiej osoby. Ocena ta, aż w połowie oparta jest na wyglądzie zewnętrznym (Sampson 1996, 25).

3. Metodologia badań

3.1. Problem i cel badania

Na wizerunek człowieka wpływa bardzo wiele czynników takich jak rysy twarzy, wzrost, kolor oczu, włosów, postawa oraz ubiór. Na wiele z nich nie mamy wpływu, jednak są też takie elementy naszego wizerunku, które możemy zmieniać. Zdecydowanie do nich należy nasz ubiór.

W swojej pracy postanowiłam zbadać, czy jedna część ubioru, może wpłynąć na postrzeganie danej osoby. Zmienną, którą zdecydowałam się przebadać były oprawki okularów. Z codziennych obserwacji, przebywania w gronie znajomych oraz bazując na osobistych przekonaniach doszłam do wniosku, że w dzisiejszych czasach odpowiednio dobrane oprawki okularów mogą zmienić całościowy obraz osoby w oczach innych. Celem mojej pracy było sprawdzenie trafności tej hipotezy.

3.2. Dobór metody badań

Przeprowadzone przeze mnie badania miały charakter głównie eksperymentalny, gdyż manipulowałam zmiennymi, w moim wypadku były to różne zdjęcia i obserwowałam jak wpływają one na inne zmienne, czyli odpowiedzi w kwestionariuszach. (Brzeziński 1999, 284)

Wybrałam ten typ badań również, dlatego, że jest on szczególnie odpowiedni przy testowaniu hipotez i badaniu związków przyczynowo-skutkowych (Bebbie 2007, 245).

Podstawowym elementem badań eksperymentalnych są dwie zmienne: zmienna niezależna i zmienna zależna.

Zmienna niezależna to czynniki, które badacz kontroluje lub, którymi manipuluje, w moim wypadku zmienną niezależną były oprawki okularów.

Zmienna zależna to natomiast te czynniki, które służą obserwacji wpływu na zmienną niezależną, czyli mężczyzna, który występują na zdjęciach. (Shaughnessy, 2002, 225)

Dodatkowo zdjęcia, które badałam były opatrzone w kwestionariusze, dlatego też moje badania miały również charakter sondażowy. Skonstruowałam jeden rodzaj ankiety do wszystkich zdjęć. Wszystkie pytania były pytaniami otwartymi, czyli takimi, w których respondent proszony jest o sformułowanie własnej wypowiedzi. Dzięki temu rodzajowi pytań, w żaden sposób nie wpływałam na odpowiedzi ankietowanych. Jedynym problemem w pytaniach otwartych był fakt, że odpowiedzi nie zawsze były adekwatne do mojej intencji. Dlatego też wprowadziłam kategoryzację, która pozwoliła mi na uporządkowanie odpowiedzi o podobnych znaczeniach i intencjach. Starałam się, aby wszystkie pytania były jasne dla respondentów i nie rodziły żadnych dodatkowych pytań. (Babbie 2007, 270).

4. Konstrukcja badań

4.1. Dobór osoby do badania

Zjawisko postrzegania ludzi przez pryzmat ich oprawek okularów zauważyłam szczególnie wśród studentów oraz ludzi młodych, dopiero co rozpoczynających swoją karierę zawodową, dlatego też do badań postanowiłam wykorzystać postać mężczyzny w wieku 28 lat. Mężczyzna ten w towarzystwie uchodzi za atrakcyjnego, dlatego też, aby uniknąć w ankietach odpowiedzi typu ‘brzydki’ wybrałam tę osobę. Mężczyzna na każdym zdjęciu ma zarost i taką samą fryzurę, dlatego te cechy nie powinny wpłynąć znacząco na wyniki badań.

4.2. Dobór odpowiednich oprawek okularów

Podczas eksperymentu zostały przebadane 4 różne rodzaje oprawek, które, dzięki wcześniejszej obserwacji, można podzielić, jako ‘modne’ oraz ‘niemodne’. Do modnych należą pomarańczowo-granatowe prostokątne oprawki oraz czarne Ray Ban Wayfarer. Obie te pary zostały polecone przez ekspedientki kliku wrocławskich salonów optycznych, jako najczęściej wybierane. Niemodnymi oprawkami są natomiast srebrne prostokątne oprawki oraz oprawki typu muchy.

4.3. Przygotowanie zdjęć do badań

Zdjęcia, które przygotowałam do badań to nie fotografie ukazujące całą sylwetkę badanego, a jedynie twarz i tułowie. Nie chciałam komunikować nic przez sam ubiór, dlatego też mężczyzna na zdjęciu ubrany jest w zwykły czarny sweter.

Starałam się również nie wyrażać za wiele poprzez mimikę twarzy, dlatego mężczyzna na zdjęciu po prostu patrzy się na wprost obiektywu bez widocznego uśmiechu lub znaczącego grymasu. Na każdym z 5 zdjęć badany starał się mieć taki sam wyraz twarzy oraz fryzurę, a ja starałam się ująć go w podobnym świetle.

Obraz 1. Mężczyzna w oprawkach kolorowych

Obraz 2. Mężczyzna w oprawkach srebrnych

Obraz 3. Mężczyzna w oprawkach Ray Ban

Obraz 4. Mężczyzna w oprawkach muchach

Obraz 5. Mężczyzna bez okularów

4.4. Ankieta

Do badań użyłam jednej ankiety, która zawierała pytania dotyczące osoby na zdjęciu.
Ankieta miała 10 pytań, w tym 9 pytać otwartych oraz dyferencjał semantyczny. Każda ankieta kończyła się metryczką z pytaniem o wiek i płeć ankietowanego.

5. Przeprowadzenie badań

Do prawidłowego przeprowadzenia badań potrzebowałam 5 grup respondentów, po jednej grupie do jednego zdjęcia. Z uwagi na fakt, że przeprowadzane badania byłby badaniami eksperymentalnymi, ankietowani wypełniając ankiety, nie znali dokładnego celu badania. Dopiero po wypełnieniu ankiet, respondenci dowiadywali się, jaki był ukryty cel tego badania. Wszystkie grupy liczyły 30 respondentów, co dało mi łączną ilość 150 wypełnionych kwestionariuszy.

Interesującą mnie grupą badanych byli studenci, gdyż właśnie u nich zauważyłam zjawisko szczególnego zwracania uwagi na różnego typu oprawki okularów. Dobór respondentów był naturalny, jedynym interesującym mnie warunkiem był wiek, dlatego też eksperyment przeprowadziłam w dwóch miejscach, w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wśród mojej drużyny sportowej Kosynierzy Wrocław. Dzięki temu średni wiek respondentów to 22-23 lata.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2013 roku..

6. Przedstawienie wyników badań

Analizując wyniki badań, skupiłam się głównie na najczęstszych odpowiedziach. Do lepszego podsumowania użyłam kategoryzacji, gdyż wielu ankietowanych odpowiadało bardzo podobnie używając różnych synonimów. Nie miałam większego problemu z selekcją, ponieważ respondenci w swoich kwestionariuszach byli dość jednomyślni.

6.1. Grupy respondentów

W badaniu wzięło udział 5 grup respondentów. Każda z grup liczyła po 30 osób.

Tabela 1a. Grupa 1. Kwestionariusz dotyczący mężczyzny w pomarańczowo-granatowych oprawkach.

Tabela 1b. Grupa 2. Kwestionariusz dotyczący mężczyzny w metalowych oprawkach.

Tabela 1c. Grupa 3. Kwestionariusz dotyczący mężczyzny w czarnych oprawkach Ray Ban

Tabela 1d. Grupa 4. Kwestionariusz dotyczący mężczyzny w dużych plastikowych oprawkach przypominających dawne lata.

Tabela 1e. Grupa 5. Kwestionariusz dotyczący mężczyzny bez okularów.

6.2. Analiza kwestionariuszy mężczyzny w różnych oprawkach okularów.
Tabela 2a. Odpowiedzi grupy 1 na pytanie: Z czym kojarzy Ci się osoba na zdjęciu?

Osoba w prostokątnych kolorowych oprawkach kojarzy się przede wszystkim z ‘wiedzą’ (takiej odpowiedzi udzieliło aż 63% ankietowanych). Częstymi skojarzeniami był również ‘grafik’ i ‘student’ (po 30% odpowiedzi). Mniej niż jednej trzeciej respondentów, osoba w tych oprawkach skojarzyła się ze ‘sztuką’. Pojawiły się również skojarzenia z takimi zawodami jak ‘psycholog’ (20% odpowiedzi) oraz ogólnie ‘lekarz’ (13% odpowiedzi). 13 % respondentów uznało, że badana osoba kojarzy im się z ‘bezpieczeństwem’. Wszyscy ankietowani podali więcej niż jedno skojarzenie.

Tabela 2b. Odpowiedzi grupy 2 na pytanie: Z czym kojarzy Ci się osoba na zdjęciu?

Mężczyzna w metalowych oprawkach skojarzony został przede wszystkim z ‘informatykiem’ (takiej odpowiedzi udzieliło 73% respondentów), a także z ‘nauką’ i ‘studentem’ (kolejno 53% i 40% odpowiedzi). 13% ankietowanych uznało badanego za osobę ‘nudną’, a 10% za ‘odpowiedzialną’. 10% respondentów nie skojarzyło mężczyzny na zdjęciu ‘z niczym’ szczególnym. 7% badanych uznało, że mężczyzna to ‘singiel’, a także ‘matematyk’.

Tabela 2c. Odpowiedzi grupy 3 na pytanie: Z czym kojarzy Ci się osoba na zdjęciu?

Mężczyzna w czarnych oprawkach Ray Ban to przede wszystkim ‘artysta’ (53% odpowiedzi). Na drugim miejscu pojawiło się modne ostatnio określenie ‘hipster’ (37% odpowiedzi), co jest dość oczywiste, gdyż oprawki tego właśnie typu są uważane za atrybut typowego hipstera. 33% ankietowanych skojarzyło badanego również z ‘wiedzą’, a 30% ze ‘studentem’. W odpowiedziach pojawiły się również skojarzenia, które śmiało można przyporządkować do typowego hipstera, są to ‘apple’ (13% odpowiedzi), przy czym chodzi tu o markę producenta sprzętów elektronicznych tj. komputery, telefony, czy tablety, które są w łaskach tzw. hipsterów. 7% ankietowanych wspomniało również o kawiarni ‘starbucks’, która uchodzi za najczęściej odwiedzane przez hipsterów miejsce. W skojarzeniach mężczyzny
w czarnych oprawkach Ray Ban pojawiło się również określenie ‘kreatywny’ (7% odpowiedzi), które nie pojawiło przy innych oprawkach okularów. 2 osoby nie skojarzyły badanego z niczym.

Tabela 2d. Odpowiedzi grupy 4 na pytanie: Z czym kojarzy Ci się osoba na zdjęciu?

Mężczyzna w oprawkach typu muchy to tak samo ‘hipster’ jak i ‘informatyk’ (po 33% odpowiedzi). 23% ankietowanych uznało go za ‘nauczyciela’, a 17% zwróciło uwagę na to, że nosi ‘okulary’ – tylko w tym badaniu padły odpowiedzi związane właśnie z okularami. 10% osób uznało, że badany mężczyzna jest ‘humanistą’, tyle samo osób skojarzyło go z ‘ciapą’. Po 7% ankietowanych napisało, że badana osoba kojarzy im się z ‘Kubą Wojewódzkim’, ‘muzyką’, ‘pozytywnością’ i ‘matematyką’. Zaledwie jedna osoba nie skojarzyła badanego ‘z niczym’.

Wnioski

Z wyników badań widać, że pierwsze skojarzenia różnią się od siebie. Mężczyzna w prostokątnych kolorowych oprawkach to ‘wiedza’, ten w srebrnych metalowych
to zdecydowanie ‘informatyk’, w Ray Banach ‘artysta’, a w muchach ‘hipster’ i ‘informatyk’. Tylko przy oprawkach muchach nie pojawiły się skojarzenia z ‘nauką’ lub ‘wiedzą’, a jedynie z ‘nauczycielem’. Te same oprawki były jedynymi, które nie kojarzyły badanego ze ‘studentem’.

Przyglądając się wynikom można zauważyć, że każda para oprawek to dość różne skojarzenia, a jedynie odpowiedzi przy oprawkach muchach wahały się pomiędzy odpowiedziami z oprawek metalowych i Ray Ban.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że odpowiedzi związane z komputerami, takie jak ‘informatyk’ czy ‘grafik’, pojawiają się w każdej tabeli. Takie skojarzenia mogły wyniknąć nie tylko z samych oprawek, ale również z tego, że respondenci to głównie studenci DziKS UWr, którzy swój instytut dzielą wraz ze studentami informatyki. Wypisane przez respondentów skojarzenia mogły być związane z faktem, że osoba na zdjęciu przypomina im typowych studentów informatyki, z którymi mają na co dzień do czynienia.

Tabela 3a. Odpowiedzi grupy 1 na pytanie: Proszę podać kilka cech opisującą osobę na zdjęciu.

Osoba w prostokątnych kolorowych oprawkach uważana jest za osobę ‘spokojną’ (aż 97% ankietowanych podało taką odpowiedź), a także ‘inteligentną’ (60% odpowiedzi). Według respondentów, badany jest również ‘wyrozumiały’ i ‘kreatywny’ (kolejno 33% i 30% odpowiedzi). Niektórzy odpowiadając na pytanie drugie opisali ‘wygląd zewnętrzny’ mężczyzny na zdjęciu. W tym opisie pojawiały się takie cechy jak ‘duży nos’, ‘wysokie czoło’ oraz ‘zadbany’ i ‘niezadbany’, przy czym odpowiedzi ‘niezadbany’ było o jedną więcej niż odpowiedzi ‘zadbany’.17% ankietowanych uznała, że badany jest osobą ‘pracowitą’, a 13%, że jest ‘młody’ i ‘poważny’. Dwoje respondentów powiedziało, że badany jest ‘przemądrzały’.

Tabela 3b. Odpowiedzi grupy 2 na pytanie: Proszę podać kilka cech opisującą osobę na zdjęciu.

Mężczyzna w metalowych oprawkach jest zdecydowanie ‘spokojny’ (63% odpowiedzi), ma ‘ścisły umysł’ (33% odpowiedzi), dlatego też jest ‘inteligentny’, ale również ‘nieśmiały’ (po 30% odpowiedzi). Dla 27% ankietowanych badany to tzw. ‘no life’, czyli osoba, która przesiaduje w domu, głównie przed komputerem i nie ma wielu znajomych. Niektórzy uznali badanego za osobę ‘pozytywną’ (23% odpowiedzi). Tyle samo ankietowanych zwróciło uwagę na ‘wygląd’, a dokładnie na ‘zarost’, ‘młodą twarz’, ‘podkrążone oczy’, a także ‘sweter z darów dla powodzian’. Żadne z tych skojarzeń nie pojawiło się przy badaniach innych oprawek. 17% uważa, że badany jest ‘nudny’, a także ‘sympatyczny’. Dla 13% ankietowanych badany jest osobą ‘rozsądną’.

Tabela 3c. Odpowiedzi grupy 3 na pytanie: Proszę podać kilka cech opisującą osobę na zdjęciu.

Mężczyzna w oprawkach Ray Ban jest zdecydowanie ‘inteligentny’ (aż 70% odpowiedzi), a także uchodzi za ‘lansera’ (33% odpowiedzi), który jest ‘nieudolnie modny’, ‘na pokaz’ oraz ‘ulega trendom’. Po 27% ankietowanych uznało badanego za ‘sympatycznego’ i ‘pewnego siebie’. Trochę mniej osób uważa go za osobę ‘spokojną’, a także ‘otwartą’ i ‘indywidualną’. Dla 13% respondentów badany jest ‘przeciętny’. Przy tych oprawkach, tak jak przy pytaniu 1, pojawiło się określenie ‘kreatywny’ (7% odpowiedzi). Taka sama ilość ankietowanych uznała badanego za ‘męskiego’.

Tabela 3d. Odpowiedzi grupy 4 na pytanie: Proszę podać kilka cech opisującą osobę na zdjęciu.

Mężczyzna w oprawkach muchach to według ankietowanych człowiek ‘ inteligentny’ i ‘spokojny’ (kolejno 43% i 40% odpowiedzi). Po 7 ankietowanych uznało badanego
za ‘spontanicznego’, ‘miłego’ i ‘kreatywnego’. Nieco mniej respondentów podało,
że mężczyzna na zdjęciu jest ‘pewny siebie, ‘wesoły’ i ‘wyróżniający się’. 13% zwróciło uwagę na to, że ‘ma wadę wzroku’. Co ciekawe 10% uważa, że badany jest ‘pracowity’, a tylko o 3% mniej, że jest ‘leniwy’. Przy wynikach tych badan widać, że zdecydowana większość odpowiedzi opisuje badanego w bardzo pozytywny sposób.

Wnioski

Podsumowując wszystkie wyniki widać, że badany na każdym zdjęciu skojarzył się respondentom z osobą ‘spokojną’ i ‘inteligentną’. Jedynie mężczyzna w metalowych oprawkach nie został uznany za ‘kreatywnego’ oraz miał najwięcej negatywnych skojarzeń z ‘no lifem’, ‘nudziarzem’ oraz niekorzystnym ‘wyglądem’. Najbardziej pozytywnie został oceniony mężczyzna oprawkach muchach, przy czym tylko u niego zwrócono uwagę na ‘wadę wzroku’. Mężczyzna w Ray Banach, jako jedyny został uznany za ‘męskiego’.

Tabela 4. Odpowiedzi grup od 1 do 4 nap pytanie: Ile lat ma osoba na zdjęciu?

Osoba w prostokątnych kolorowych oprawkach wygląda przede wszystkim na wiek w okolicach 26 -28 lat (kolejno 30% i 23% odpowiedzi). Średnia wieku badanego wyniosła 26,7 lat.

Mężczyzna w srebrnych metalowych oprawkach dla 20% ankietowanych wygląda na 26 lat. Widać jednak, że rozpiętość wiekowa jest dość duża i respondenci rozmijali się w swoich odpowiedziach. Średnia wieku badanego wyniosła 26,7 lat.

Mężczyzna w Ray Banach według ankietowanych jest młodszy od swoich dwóch poprzedników i wygląda na 24-27 lat. Średnia jego wieku to 25,1 lat. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że pomimo tego, iż badany w Ray Banach wyszedł na najmłodszego, rozrzut w odpowiedziach jest największy i wacha się pomiędzy 21 a 34 rokiem życia.

Mężczyzna w oprawkach muchach to przede wszystkim osoba pomiędzy 25 a 27 rokiem życia. Średnia wieku badanego jest najwyższa ze wszystkich czterech badanych i wynosi 27,1 lat.

Wnioski

Porównując wszystkie cztery tabele z wynikami wieku widać, że respondenci założyli duży wachlarz wiekowy od 21 do 35 roku życia. Jednak najczęściej powtarzające się odpowiedzi były stosunkowo podobne i oscylowały w granicach 25 – 28 lat. Za najmłodszego został uznany mężczyzna w Ray Banach (średnia 25,1 lat), następnie mężczyzna w prostokątnych kolorowych oprawkach (średnia 26,7 lat), mężczyzna w metalowych oprawkach (średnia 26,9 lat), a jako najstarszy, ze średnią wieku 27,1 został uznany mężczyzna w okularach muchach.


Tabela 5a. Odpowiedzi grupy 1 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Studiuje’.

Mężczyzna w prostokątnych kolorowych oprawkach według ankietowanych studiuje ‘psychologię’ (23% odpowiedzi) lub ‘medycynę’ (17% odpowiedzi). Niektórzy uważają, że to przyszły ‘grafik’ lub ‘filolog’ (po 13% odpowiedzi). Nieliczne odpowiedzi wskazują również na ‘informatykę’ (10% odpowiedzi), ‘dziennikarstwo’ i ‘fotografię’ (po 7% odpowiedzi). Trzy ankietowane osoby uważają, że badany mężczyzna w ogóle nie studiuje.

Tabela 5b. Odpowiedzi grupy 2 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Studiuje’.

Mężczyzna w metalowych oprawkach to zdecydowanie ‘informatyk’, takiej odpowiedzi udzieliły dwie trzecie respondentów. Pozostałe odpowiedzi to głównie kierunki ‘ścisłe’ (7% odpowiedzi), a konkretnie ‘matematyka’ (10% odpowiedzi) i ‘mechanika i budowa maszyn’ (3% odpowiedzi). 7% ankietowanych uznało, że mężczyzna na zdjęciu jest na ‘studiach doktoranckich’, a po jednej osobie wskazało na ‘medycynę’ i ‘weterynarię’.

Tabela 5c. Odpowiedzi grupy 3 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Studiuje’.

Mężczyzna w oprawkach Ray Ban to przede wszystkim student ‘dziennikarstwa’
i ‘kulturoznawstwa’ (kolejno 33% i 23% odpowiedzi). 20% respondentów stwierdziło, że badany przyucza się do fachu ‘grafika’. Warto zwrócić uwagę, że większość odpowiedzi to rodzaje studiów humanistycznych.

Tabela 5d. Odpowiedzi grupy 4 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Studiuje’.

Mężczyzna w oprawkach muchach to z jednej strony student ‘informatyki’,
a z drugiej ‘dziennikarstwa’ (kolejno 33% i 23% odpowiedzi). Reszta odpowiedzi
to pojedyncze wskazania, jednak warto zwrócić uwagę, że ilość kierunków humanistycznych jest taka sama jak ilość kierunków ścisłych. Ciekawym jest też fakt, że ankietowani, w tym przypadku podali kierunki studiów, które nie pojawiły się przy zdjęciach z innymi oprawkami. Są to takie kierunki jak ‘akademia muzyczna’, ‘architektura’, czy ‘kultura bliskiego wschodu’.

Tabela 6a. Odpowiedzi grupy 1 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Pracuje’.

Mężczyzna w prostokątnych kolorowych oprawkach pracuje, jako ‘grafik’ (17% odpowiedzi). Według niektórych jest ‘fotografem’ (7% odpowiedzi), pracuje w ‘agencji reklamowej’ lub jako ‘lekarz’, ‘psycholog’, a także w ‘serwisie internetowym (po jednej odpowiedzi do każdego zawodu). Można zauważyć, że trzy pierwsze zawody w tabeli poniekąd łączą się ze sobą, gdyż w agencji reklamowej może pracować zarówno grafik jak i fotograf. Jedynie 11 z 30 badanych uznało, że mężczyzna w kolorowych oprawkach pracuje.

Tabela 6b. Odpowiedzi grupy 2 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Pracuje’.

Mężczyzna w srebrnych metalowych oprawkach według 53% ankietowanych pracuje jako ‘informatyk’, była to jedyna powtarzająca się odpowiedź odnośnie pracy badanego. Pozostałe pojedyncze odpowiedzi to w dużej mierze również zawody bardziej ścisłe. Aż 70% ankietowanych uznało, że mężczyzna w metalowych oprawkach pracuje.

Tabela 6c. Odpowiedzi grupy 3 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Pracuje’.

Mężczyzna w oprawkach Ray Ban nie ma sprecyzowanej profesji. Przy tym pytaniu pojawiło się najwięcej różnych odpowiedzi, a wymieniane przez respondentów zawody różnią się od siebie. Według niektórych badany to ‘dziennikarz’, a także ‘grafik’, może również robić ‘praktykę w domu kultury’, jak również pracować w ‘McDonalds’. Po mimo braku sprecyzowanego zawodu badanego mężczyzny, można zauważyć, że pojawiło się wiele odpowiedzi nieznajdujących się przy badaniach innych zdjęć, są to takie zawody jak ‘praktykant w domu kultury’, ‘DJ’, ‘wolny zawód’ czy ‘McDonalds ’. Lekko ponad połowa ankietowanych uznała, że badany mężczyzna w ogóle pracuje.

Tabela 6d. Odpowiedzi grupy 4 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Pracuje’.

Mężczyzna w oprawkach muchach to ‘informatyk’, ‘dyrektor kreatywny’ oraz osoba pracująca ‘dorywczo’ (kolejno 13%, 10% i 10% odpowiedzi). Może być również ‘grafikiem komputerowym’, ‘architektem’ lub ‘fotografem’ (po 7% odpowiedzi). Jedna osoba uznała, że badany jest ‘malarzem’. Porównując wyniki z tej tabeli z wynikami badanego z poprzednich zdjęć, znów widać, że zawody wymienione przez ankietowanych to w dużej mierze zawody, które pojawiły się również przy innych zdjęciach. 67% respondentów uważa, że mężczyzna w oprawkach muchach pracuje.

Tabela 7. Odpowiedzi grupy 3 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Inne’.

Respondenci w pytaniu numer 4 mieli możliwość zaznaczenie również innych rzeczy, którymi według niech zajmuje się badany ze zdjęcie, oprócz studiów i pracy. Z zaznaczenia tej opcji skorzystali jedynie ankietowani przy zdjęciu mężczyzny w oprawkach Ray Ban. Według dwóch respondentów badany ‘pisze bloga’, po jednym uważa, że ‘imprezuje za pieniądze mamy’ oraz ‘kombinuje’.

Wnioski

Zdecydowana większość ankietowanych uznała, że każdy z badanych mężczyzn studiuje, jednak widać, że kierunki podawane przez respondentów różnią się od siebie w zależności od badanego zdjęcia. Mężczyzna w kolorowych oprawkach to głównie student ‘psychologii’ i ‘medycyny’, ten w metalowych oprawkach to praktycznie jednogłośnie ‘informatyk’, człowiek ze ‘ścisłym umysłem’. Oprawki Ray Ban skojarzyły się ankietowanym głównie ze studentem ‘dziennikarstwa’ i ‘kulturoznawstwa’, to zdecydowanie bardziej umysł humanistyczny. Mężczyzna w oprawkach muchach to połączenie studenta ‘informatyki’ i ‘dziennikarstwa’, jednak bliżej mu do humanisty niż do ścisłowca.

Warto zwrócić uwagę na dwa kierunki studiów, które pojawiły się w odpowiedziach,
a dokładnie ‘informatyka’ i ‘dziennikarstwo’. Studenci, którzy studiują tylko dziennikarstwo, stwierdzili, że mężczyzna w oprawkach Ray Ban to jeden z nich. Może to znaczyć, że w instytucie DziKS UWr jest trochę osób, które noszą podobne oprawki okularów. Mężczyzna w oprawkach metalowych natomiast to informatyk, z którym respondentom przyszło dzielić budynek instytutu. Ciekawym jest, że zmieniając jedynie oprawki okularów, mężczyzna z kolegi z tego samego kierunku, stał się jedynie osobą z tego samego budynku, która jednak widocznie różni się od ‘nas’. Mężczyzna w oprawkach muchach to dla niektórych student dziennikarstwa, a dla innych informatyki. Takie wyniki są bardzo ciekawe, gdyż studenci DziKS UWr uważają, że widocznie różnią się od tych z informatyki. Sama muszę przyznać, że wchodząc do budynku tych dwóch instytutów, bardzo łatwo jest rozpoznać, kto jest studentem informatyki, a kto dziennikarstwa.

Znacznie mniejsza ilość ankietowanych uznała, że badany na zdjęciach mężczyzna pracuje i co ciekawe, nie zawsze podawane przez respondentów kierunki studiów pokrywają się z wykonywanym zawodem. Mężczyzna w kolorowych oprawkach po mimo tego, że dla większości studiuje ‘psychologię’ to pracuje, jako ‘grafik’, ‘fotograf’ ‘w agencji reklamowej’. Profesja badanego w metalowych oprawkach potwierdza się ze studiami i mężczyzna według respondentów pracuje jako ‘informatyk’. Oprawki Ray Ban wprowadziły lekki chaos w odpowiedzi, gdyż ponad połowa respondentów uważała, że badany pracuje, jednak nie było zgody, co do wykonywanej profesji. Co prawda zgodnie z wybranymi studiami, pojawił
się zawód ‘dziennikarz’, ale tyle samo odpowiedzi tyczyło się zawodu ‘grafika’, pracy
w ‘McDonalds’ czy ‘praktyki w domu kultury’. Mężczyzna w oprawkach muchach znów w połowie ‘informatyk’, a w połowie artysta, ‘dyrektor kreatywny’, ‘malarz’, ‘fotograf’.

Inne skojarzenia niż ze studiami i pracą mieli tylko respondenci przy zdjęciu mężczyzny w oprawkach Ray Ban. Dwóch ankietowanych uznało, że badany ‘pisze bloga’, co jest dość modną formą na wyrażanie siebie, swoich poglądów i podejścia do życia.

Tabela 8a. Odpowiedzi grupy 1 na pytanie: Co robi w wolnym czasie?

Mężczyzna w prostokątnych kolorowych oprawkach w wolnym czasie ‘uprawia sport’ (57 % odpowiedzi), a dokładnie ‘biega’, ‘pływa’, jeździ na ‘rowerze’ i ‘deskorolce’. Niewiele mniej osób (43% odpowiedzi) uważa, że badany ‘dużo czyta’, czasem ‘spotyka się z kolegami’ (30% odpowiedzi) ‘na piwie’ lub na ‘imprezach’, a także ‘ogląda filmy’, lubi te ‘z lat 50tych’ (27% odpowiedzi). Zdarza mu się też ‘pograć w gry’, ‘posłuchać muzyki’, a nawet zasiąść do ‘nauki’ (kolejno 17%, 13% i 10% odpowiedzi). Po 7% ankietowanych uznało, że badany w wolnym czasie ‘rysuje’ lub ‘pisze teksty’.

Tabela 8b. Odpowiedzi grupy 2 na pytanie: Co robi w wolnym czasie?

Mężczyzna w srebrnych metalowych oprawkach w wolnym czasie ‘siedzi przed komputerem’ (53% odpowiedzi) ‘programując’, ‘czatując’, serfując po Internecie’ czy ‘sprzedając na allegro’. Zaledwie jedna osoba mniej uważa, że badany poświęca swój wolny czas na ‘granie’ (50% odpowiedzi) i to przede wszystkim na ‘granie na komputerze’, dokładnie w ‘Tomb Rider’, ale również ‘gra w karty’. Jeżeli badany mężczyzna odstawia komputer w kont, to głównie po to, aby ‘poczytać książki’. Czasem lubi też ‘posłuchać muzyki’, ‘rozwijać swoje pasje’, czy po prostu ‘pooglądać TV’ (kolejno 20%, 17% i 13% odpowiedzi). Zdarza mu się ‘wypić piwo’ i uprawiać ‘sport’, a dokładnie ‘chodzić po górach’ lub ‘jeździć na rowerze’ (po 10% odpowiedzi). Według nielicznych, badany w wolnym czasie po prostu ‘odpoczywa’ lub ‘uczy się’ (po 7% odpowiedzi).

Tabela 8c. Odpowiedzi grupy 3 na pytanie: Co robi w wolnym czasie?

Mężczyzna w oprawkach Ray Ban według respondentów nie ma tak sprecyzowanego czasu wolnego jak przy dwóch wcześniejszych zdjęciach. Badany lubi ‘spotykać się ze znajomymi’, ‘słuchać muzyki’, posiedzieć na ‘Internecie’, ‘poimprezować’, a także uprawiać ‘sport’, w szczególności ‘tenis’, jazdę na ‘rowerze’ oraz ‘deskorolce’(kolejno 30%, 23% i po 20% odpowiedzi). Według 17% ankietowanych, badany w wolnym czasie lubi wybrać się do ‘teatru lub kina’, a po 16% uznało, że ‘fotografuje’, ‘uczy się’ lub ‘ogląda TV’. Dla 10% badany w wolnym czasie ‘czyta’, ‘gra na komputerze’ i co ciekawe ‘spotyka się z dziewczyną’. Jedynie przy zdjęciu mężczyzny w oprawkach Ray Ban pojawiło się skojarzenie z jakimikolwiek stosunkami damsko męskimi. Przy żadnych innych oprawkach nie padło żadne podobne skojarzenie.

Tabela 8d. Odpowiedzi grupy 4 na pytanie: Co robi w wolnym czasie?

Mężczyzna w oprawkach muchach w wolnym czasie ‘czyta’, ‘słucha muzyki’, ‘spotyka się z przyjaciółmi’ lub ‘chodzi do pubu’ (kolejno 30% i po 27% odpowiedzi). Zdarza mu się ‘pograć’ zarówno ‘na komputerze’ jak i ‘w szachy’ lub po prostu posiedzieć ‘na komputerze’ głównie ‘surfując po Internecie’ (po 23% odpowiedzi). Badany mężczyzna poświęca swój wolny czas również na ‘podróże’ oraz ‘sport’ taki jak ‘bieganie’, ‘rower’, ‘deskorolka’ (po 20% odpowiedzi). 17% respondentów uważa, że badany po prostu ‘zajmuje się swoim hobby’, czasem ‘fotografuje’ lub chodzi do ‘teatru i kina’ (kolejno 13% i 10% odpowiedzi).

Wnioski

Wymienione przez respondentów sposoby spędzania wolnego czasu są przy każdym badanym zdjęciu bardzo podobne, jednak powtarzalność konkretnych odpowiedzi już decydowanie różni się od siebie, w zależności od badanego zdjęcia. Tym sposobem mężczyzna w kolorowych oprawkach, w wolnym czasie najchętniej ‘uprawia różne sporty’, ‘czyta dużo książek’, a także ‘spotyka się z kolegami’. Mężczyzna w metalowych oprawkach wolny czas spędza ‘przed komputerem’ oraz ‘czytając książki’. Badany w Ray Banach to zwolennik ‘spotkań ze znajomymi’ (a także z dziewczyną), ‘muzyki’, ‘Internetu’ i ‘sportu’. Mężczyzna w oprawkach muchach bardzo podobnie jak mężczyzna w Ray Banach ‘słucha muzyki’, ‘spotyka się z przyjaciółmi’, ale przede wszystkim w wolnym czasie lubi ‘czytać’.

Można zauważyć, że ‘czytanie’, tak samo jak ‘sport’ i ‘spotkania ze znajomymi’ mniej lub bardziej są cechą każdego badanego. Jedynie mężczyzna w Ray Banach ‘spotyka się z dziewczyną’, ten w oprawkach muchach, jako jedyny ‘podróżuje’, w metalowych jest koneserem ‘picia piwa’, a badany w kolorowych oprawkach ‘rysuje’ i ‘pisze teksty’.

Tabela 9a. Odpowiedzi grupy 1 na pytanie: Jakiej muzyki słucha osoba na zdjęciu?

Mężczyzna w oprawkach prostokątnych kolorowych lubi posłuchać ‘rocka’ i ‘jazzu’ (kolejno po 47% i 33% odpowiedzi). Muzyka ‘klasyczna’ oraz ‘dubstep i drum’n’bass’ też nie jest mu obojętna (po 27% odpowiedzi). Dla 13% ankietowanych badany to miłośnik muzyki ‘pop’, ‘elektro’, czy ogólnie mówiąc ‘klubowej’ (po 13% odpowiedzi). Według niektórych, mężczyźnie w kolorowych oprawkach zdarza się posłuchać ‘rock’n’rolla’, ‘muzyki alternatywnej’, ‘różnej’, a nawet ‘punka’ (kolejno 10% i po 7% odpowiedzi).

Tabela 9b. Odpowiedzi grupy 2 na pytanie: Jakiej muzyki słucha osoba na zdjęciu?

Mężczyzna w oprawkach srebrnych metalowych to zdecydowany zwolennik ‘rocka’ (aż 73% odpowiedzi). Lubi również posłuchać muzyki ‘alternatywnej’ lub ‘radia’
(po 13% odpowiedzi).

Tabela 9c. Odpowiedzi grupy 3 na pytanie: Jakiej muzyki słucha osoba na zdjęciu?

Mężczyzna w oprawkach Ray Ban nie ma sprecyzowanego stylu muzycznego, lubi słuchać zarówno muzyki ‘elektronicznej’, jak i ‘rocka’, muzyki ‘alternatywnej’ czy ‘dubstepu’ (kolejno 37% i po 30% odpowiedzi). Nie jest mu również obca muzyka ‘pop’, ‘indie’, czy ‘poezja śpiewana’ i ‘jazz’ (kolejno 23%, 17%, 10% i 7% odpowiedzi).

Tabela 9d. Odpowiedzi grupy 4 na pytanie: Jakiej muzyki słucha osoba na zdjęciu?

Mężczyzna w oprawkach muchach również nie obstaje przy jednym rodzaju muzyki. Lubi posłuchać muzyki ‘klasycznej’, ‘alternatywnej’, ‘rocka’, a także ‘elektronicznej’. Według niektórych, badanemu zdarza się włączyć płyty ‘indie’, ‘pop’, a nawet ‘hip hop’. 13% ankietowanych uznało, że mężczyzna w oprawkach muchach w ogóle nie słucha muzyki.

Wnioski

Muzyka ‘rock’ zdecydowanie zdominowała inne rodzaje muzyki. Ta odpowiedź pojawiła się przy każdym badanym zdjęciu i to w pierwszych wynikach. Najbardziej zagorzałym fanem tego rodzaju muzyki okazał się mężczyzna w metalowych oprawkach, tutaj ankietowani byli wręcz jednogłośni. Mężczyzna w kolorowych oprawkach to w połowie fan ‘rocka’, a w połowie ‘jazzu’. Właściciel oprawek Ray Ban to przed ‘rockiem’ fan muzyki ‘elektronicznej’, a oprawek typu muchy ‘klasycznej’.

Widać, że oprawki okularów nie miały zbyt dużego wpływu na rodzaj muzyki słuchanej przez badanego. W odpowiedziach pojawiły się prawie wszystkie style muzyczne od rocka i metalu poczynając, poprzez muzykę elektroniczną, klubową, aż na klasycznej i poezji śpiewanej kończąc. Jedynie mężczyzna w metalowych oprawkach został jednogłośnie zaklasyfikowany przez respondentów, jako fan rocka. Przy innych zdjęciach odpowiedzi nie są już tak jednolite i w dużej mierze różnią się od siebie.

Tabela 10a. Odpowiedzi grupy 1 na pytanie: Jak myślisz, do czego w życiu dąży osoba na zdjęciu?

Mężczyzna w prostokątnych kolorowych oprawkach według połowy ankietowanych dąży do ‘dobrej pracy’ i ‘spokoju’ (kolejno 50% i 43% odpowiedzi). Ważna jest dla niego również ‘stateczność’, ‘sukces’ oraz ‘szczęście’ (kolejno 23% i po 20% odpowiedzi). Zdaniem niektórych respondentów, badany skupia się na ‘wykształceniu’, ‘samorealizacji’, a także dąży do szeroko pojętego ‘celu’. Po jednej osobie uznały, że mężczyzna szuka ‘partnerki’, ważne dla niego jest ‘samospełnienie’ oraz ‘szacunek innych’.

Tabela 10b. Odpowiedzi grupy 2 na pytanie: Jak myślisz, do czego w życiu dąży osoba na zdjęciu?

Mężczyzna w srebrnych metalowych oprawkach skupiony jest przede wszystkim
na otrzymaniu ‘dobrej pracy’ i to właśnie ona jest dla niego najważniejszym celem (77% odpowiedzi). Niemniej ceni sobie ‘spokój’ i oczywiście ‘wykształcenie’, które jest niezmiernie ważne do zrealizowanie swojego marzenia o karierze zawodowej (kolejno 37% i 27% odpowiedzi). Zdaniem 20% ankietowanych, badany dąży do założenia ‘rodziny’, a 7% uważa, że ważne dla niego jest poświęcanie się swojemu ‘hobby’. Dwie osoby uznały, że mężczyzna w metalowych oprawkach, ‘nie ma żadnego celu’ w życiu.

Tabela 10c. Odpowiedzi grupy 3 na pytanie: Jak myślisz, do czego w życiu dąży osoba na zdjęciu?

Mężczyzna w oprawkach Ray Ban dąży do zdobycia ‘dobrej pracy’ oraz do ‘sukcesu’ (po 30% odpowiedzi). Nie mniej ważne jest dla niego założenie ‘rodziny’, a także ‘wykształcenie’ (kolejno 27% i 20% odpowiedzi). Niektórzy ankietowani uznali, że mężczyzna w Ray Banach dąży do ‘pieniędzy’, ważne dla niego jest również ‘spełnienie’ oraz ‘spokój’. Kilkoro respondentów dodało jeszcze takie cele jak ‘niezależność’ i ‘szczęście’, a jedna osoba w ogóle nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

Tabela 10d. Odpowiedzi grupy 4 na pytanie: Jak myślisz, do czego w życiu dąży osoba na zdjęciu?

Mężczyzna w oprawkach muchach dla ponad połowy ankietowanych dąży do ‘dobrej pracy’ (57% odpowiedzi). Ważnym dla niego celem jest również ‘samorealizacja’ oraz ‘sława’ (po 27% odpowiedzi). Według 20% respondentów ‘rodzina’ jest tym, do czego chce dążyć badany mężczyzna. Trzy osoby uznały, że badany ceni sobie ‘spokój’.

Wnioski

W tym pytaniu, podobnie jak w poprzednim, okulary mają znikomy wpływ na cele, do jakich dąży badany z poszczególnych zdjęć. Podane przez respondentów odpowiedzi to bardziej ogólne cele życiowe każdego człowieka, niż konkretne, wskazujące na charakter osoby podejście do życia. Najczęściej powtarzającym się celem, przy każdym zdjęciu była ‘dobra praca’. U każdego badanego pojawił się również ‘spokój’. Dość modna w dzisiejszych czasach ‘samorealizacja’ nie pojawiła się jedynie u mężczyzna w metalowych oprawkach. Natomiast jedynie mężczyzna w kolorowych oprawkach nie dąży do założenia ‘rodziny’, a jedynie do znalezienia ‘partnerki’. Mężczyzna w oprawkach muchach, jako jedyny nie skupia się na ‘wykształceniu’, a tylko mężczyzna w Ray Banach dąży do ‘pieniędzy’.

Tabela 11a. Odpowiedzi grupy 1 na pytanie: Czy ma jakieś hobby, jak tak to jakie?

Mężczyzna w kolorowych prostokątnych oprawkach lubi ‘czytać’ oraz ‘uprawiać sport’, w szczególności ‘bieganie’ i jazdę na ‘rowerze’ (kolejno 40% i 47% odpowiedzi). Dla 33% ankietowanych, hobby badanego są ‘komputery’, a w szczególności ‘programy graficzne’ oraz ‘programowanie’. Aż 13% respondentów uznało, że mężczyzna w kolorowych oprawkach nie ma żadnego hobby. Po dwie osoby uważa, że pasją badanego jest ‘fotografia’, ‘malarstwo’ oraz ‘x-box’.

Tabela 11b. Odpowiedzi grupy 2 na pytanie: Czy ma jakieś hobby, jak tak to jakie?

Mężczyzna w srebrnych metalowych oprawkach to przede wszystkim fanatyk ‘komputerów’, a w szczególności ‘gier komputerowych’ (37 % odpowiedzi). Co ciekawe niewiele mniej osób uważa, że badany w ogólnie nie ma żadnego hobby. Dla 5 respondentów mężczyzna w metalowych oprawkach hobbistycznie uprawia ‘sport’, dokładnie ‘wycieczki górskie’ oraz ‘ściankę wspinaczkową’. Niektórzy respondenci uznali, że badany oddaje się ‘grze na instrumencie’ takim jak ‘banjo’ czy ‘gitara’. Lubi też ‘zbierać kasety lub znaczki’.

Tabela 11c. Odpowiedzi grupy 3 na pytanie: Czy ma jakieś hobby, jak tak to jakie?

Mężczyzna w oprawkach Ray Ban to z zamiłowania ‘fotograf’ (23% odpowiedzi). Dla 20% ankietowanych ma on różne ‘artystyczne’ hobby, w którym może wyrazić siebie. Zaliczają się do nich ‘aktorstwo’ czy ‘pisanie’. Według 17% respondentów ‘sport’ jest hobby badanego mężczyzny, w szczególności ’deskorolka’, ‘piesze wycieczki’ i ‘żeglowanie’. Niektórzy ankietowanie uznali, że badany zajmuje się ‘muzyką’ i nie tylko jej słucha, ale i tworzy. 10% odpowiedziało twierdząco na powyższe pytanie, jednak nie umiało podać żadnego konkretnego hobby. Tyle samo respondentów twierdzi, że ‘film’ to hobby badanego, a w szczególności ‘stare filmy’. Po 7% ankietowanych uznało, że mężczyzna w Ray Banach hobbistycznie ‘gotuje’ lub zajmuje się ‘grafiką’.

Tabela 11d. Odpowiedzi grupy 4 na pytanie: Czy ma jakieś hobby, jak tak to jakie?

Mężczyzna w oprawkach muchach to tak jak mężczyzna w Ray Banach hobbistyczny ‘fotograf’ (20% odpowiedzi). Jednak równie mocno interesuje się ‘informatyką’, a także ma ‘artystyczne’ hobby takie jak ‘malarstwo’, ‘rysowanie’ czy ‘literatura’. Dla 13% respondentów, badany jest fanem zarówno ‘gier komputerowych’ jak i ‘grafiki’. Tyle samo osób uważa również, że ‘muzyka’ jest jego hobby, a dokładnie jej tworzenie oraz chodzenie na ‘festiwale muzyczne’. Taka sama liczba respondentów uznała, że mężczyzna w oprawkach muchach hobbistycznie podchodzi do ‘przedmiotów ścisłych’ takich jak ‘robotyka’, ‘elektronika’, ‘fizyka’, lubi też ‘rozwiązywać zagadki matematyczne’. Troje ankietowanych napisało, że ‘zbieractwo’ jest hobby badanego, który lubi zbierać ‘płyty winylowe’, ‘znaczki’ lub ‘podkładki pod piwo’.

Wnioski

Wyniki z pytania o hobby ukazały wręcz cztery różne od siebie postaci. Badany mężczyzna mając na sobie kolorowe oprawki stał się fanatykiem ‘czytania’ oraz różnego rodzaju ‘sportów’. Zakładając metalowe oprawki, został uznany za amatora ‘komputerów’, a zwłaszcza ‘gier komputerowych’. Ray Bany sprawiły, że badany został uznany za ‘fotografia’ i ‘artystę’ z zamiłowania. Przy oprawkach muchach, podobnie jak we wcześniejszych pytaniach, odpowiedzi ankietowanych to w połowie skojarzenia z oprawek metalowych, a w drugiej połowie oprawek Ray Ban. Ten mężczyzna odnajduje się zarówno, jako hobbistyczny ‘fotograf’ jak i ‘informatyk’, drzemie w nim z jednej strony dusza artystyczna, z drugiej umysł ścisłowca.

Tabela 12a. Odpowiedzi grupy 1 na pytanie: Jak myślisz, gdzie można spotkać tę osobę?

Mężczyzna w prostokątnych kolorowych oprawkach według aż 60% ankietowanych, często odwiedza ‘uczelnię’ i właśnie tam najczęściej można go spotkać. Drugim miejscem jest ‘biblioteka’ (33% odpowiedzi). 30% respondentów stwierdziło, że badanego można spotkać w ‘klubie’, a 23%, że w ‘pubie’. Tyle samo osób uznało, że ‘park’ jest często odwiedzanym przez tego mężczyznę miejscem. Niektórzy uznali, że badany lubi wybrać się do ‘teatru’, ‘kina’ czy na ‘wystawę’ i to właśnie są miejsca, w których można go spotkać.

Tabela 12b. Odpowiedzi grupy 2 na pytanie: Jak myślisz, gdzie można spotkać tę osobę?

Mężczyzna w srebrnych metalowych oprawkach to również częsty wizytor ‘uczelni’ (53% odpowiedzi). ‘Pub’ również jest miejscem często odwiedzanym przez badanego. Co ciekawe, aż 40% ankietowanych uznało, że mężczyznę w metalowych oprawkach można spotkać w ‘sklepie elektronicznym’ typu ‘media markt’. Po 20% ankietowanych uważa, że badany albo rzadko wychodzi na dwór i zastać go można głównie w ‘domu’ lub całkowicie na odwrót i to właśnie ‘miasto’ jest miejscem gdzie badany się często pojawia. Tyle samo osób uznało również, że tego mężczyznę można spotkać w ‘pracy’. 5 osób uważa, że ‘biblioteka’ jest ulubionym miejscem badanego, natomiast troje respondentów za najczęściej odwiedzane przez badanego miejsce ‘kafejkę internetową’.

Tabela 12c. Odpowiedzi grupy 3 na pytanie: Jak myślisz, gdzie można spotkać tę osobę?

Mężczyzna w oprawkach Ray Ban według 40% respondentów często widywany jest w ‘kawiarniach’, a zwłaszcza w kawiarni ‘starbucks’, która uważana jest za bardzo modne miejsce wśród tak zwanych hipsterów. ‘Kluby’ są również miejscem często odwiedzanym przez badanego. Wcześniej postawiona na pierwszym miejscu ‘uczelnia’, przy badaniu mężczyzny w oprawkach Ray Ban pojawia się dopiero na trzecim miejscu (33% odpowiedzi). 30% ankietowanych uznało, że badanego można po prostu spotkać na ‘mieście’. Niektórzy uważają, że jest on częstym gościem ‘pubów’ lub ‘koncertów’. Badany pojawia się również w ‘teatrze’ oraz w ‘kinie’ i to konkretnym, bo w ‘Helios Nowe Horyzonty’. Wybór tego konkretnego kina oraz ‘wyspa słodowa’ wskazują na fakt, że według niektórych respondentów, badany ze zdjęcia jest mieszkańcem Wrocławia.

Tabela 12d. Odpowiedzi grupy 4 na pytanie: Jak myślisz, gdzie można spotkać tę osobę?

Mężczyzna w oprawkach muchach to znów dla większości ankietowanych częsty bywalec ‘uczelni’ (50% odpowiedzi). Nierzadko zdarza mu się przebywać również w ‘kawiarni’ lub w ‘kinie, teatrze czy na wystawie’ (po 27% odpowiedzi). 23% ankietowanych twierdzi, że badanego można spotkać na ‘koncertach’, a po 20%, że w ‘pubie’, ‘na mieście’ lub ‘w pracy’. Niektórzy respondenci uznali, że badany często pojawia się w ‘centrum handlowym’, a inni, że rzadko wychodzi i można go głównie spotkać w jego ‘domu’.

Wnioski

Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była ‘uczelnia’, co jest dość oczywiste, gdyż zdecydowana większość ankietowanych, przy każdym zdjęciu uznała, że badany mężczyzna studiuje. Kolejne miejsca wymienione przez respondentów stosunkowo różnią się od siebie, ale łączą się z wcześniejszymi odpowiedziami do poszczególnych zdjęć.

Mężczyznę w kolorowych oprawkach można spotkać w ‘bibliotece’, gdyż jak wcześniej uznali ankietowani, badany ten bardzo lubi czytać książki. Metalowe oprawki sprawiły, że jak na informatyka przystało, miejscem gdzie można go spotkać są ‘sklepy elektroniczne’ lub po prostu ‘kafejka internetowa’. Mężczyzna w Ray Banach jest najczęstszym gościem kawiarni i to nie byle jakich, ale przede wszystkim ‘starbucks’, która uchodzi za miejsce, gdzie według hipsterów warto się pokazać. Ten badany jako jedyny skojarzył się ankietowanym z Wrocławiem. Oprawki muchy sprawiły, że nasz badany z artystyczną duszą, według ankietowanych, często widywany jest w kinach, teatrach czy na różnego typu wystawach.

Oprócz spójnej odpowiedzi ‘uczelnia’ oraz odpowiedzi szczegółowo nawiązujących
do wcześniejszych wyników badań, ankietowani za miejsca odwiedzane przez badanego ze wszystkich zdjęć, podali miejsca gdzie większość młodych ludzi spędza czas. Są to różnego rodzaju ‘puby’, ‘kluby’, ‘koncerty’, czy ogólnie tak zwane ‘miasto’.

Tabela 13a. Wyniki siedmioskalowego dyferencjału semantycznego dla grupy 1.

Ankietowani uznali, że mężczyzna w prostokątnych kolorowych oprawkach jest przede wszystkim ‘wykształcony’, ‘rzetelny’, ‘uczciwy’ i ‘młody’. Badany to również człowiek ‘kreatywny’, ‘godny zaufania’ oraz ‘poważny’. Respondenci uznali go za człowieka ‘spokojnego’, który jest ‘nieenergiczny’. Przy cechach ‘wykształcony/niewykształcony’ oraz ‘zadbany/niezadbany’ została użyta cała skala dyferencjału.

Tabela 13b. Wyniki siedmioskalowego dyferencjału semantycznego dla grupy 2.

Ankietowani uznali, że mężczyzna w metalowych oprawkach jest ‘rzetelny’, ‘młody’, ‘godny zaufania’ i raczej ‘szczery’. Badany to osoba raczej ‘biedna’, ‘niedbająca o wygląd’, ‘ponura’, ‘nieenergiczna’, ‘zamknięta’, ‘spokojna’, ‘staromodna’, a wręcz ‘niemodna’. Widać, że w tym dyferencjalne, respondenci nie było ze sobą dość godni, można to zauważyć po użyciu całej skali ocen w przy niektórych cechach oraz o niezbyt niskim odchyleniu standardowym.

Należy też zwrócić uwagę na to, że mężczyzna w metalowych oprawkach został oceniony mało pozytywnie.

Tabela 13c. Wyniki siedmioskalowego dyferencjału semantycznego dla grupy 3.

Według ankietowanych mężczyzna w oprawkach Ray Ban to zdecydowanie osoba ‘młoda’, ‘wykształcona’, ‘nowoczesna’, ‘przyjacielska’, ‘zadbana’, ‘bogata’, ‘szczera’, ‘tolerancyjna’ i ‘sympatyczna’. Przy tych cechach respondenci byli dość zgodni, widać to po małej skali ocen oraz po niskim odchyleniu standardowym. Badany w Ray Banach został oceniony zdecydowanie pozytywnie.

Tabela 13d. Wyniki siedmioskalowego dyferencjału semantycznego dla grupy 4.

Ankietowani przy badaniu mężczyzny w oprawkach muchach nie byli zbyt jednomyślni. Widać to w szczególności przy dużym odchyleniu standardowym, użyciu całej skali ocen w wielu odpowiedziach oraz z wyników, gdzie większość oscyluje w okolicach trójki.

To, co na pewno można powiedzieć o tym badanym to to, że został uznany
za ‘kreatywnego’, ‘wykształconego’ i ‘miłego’. Jest też raczej ‘młody’, ‘przyjacielski’
i ‘lubiany’. Po mimo faktu, że ankietowanym trudno było jednogłośnie określić cechy badanego, z wyników dyferencjału widać, że mężczyzna został odebrany zdecydowanie bardziej pozytywnie niż negatywnie.

Dzięki zbadaniu natężenia cech widać, że zdecydowanie najbardziej pozytywnie został odebrany mężczyzna w Ray Banach. Respondenci uznali go za najmłodszego z całej czwórki, co zgadza się ze wcześniejszymi wynikami. Bardziej pozytywnie został odebrany również mężczyzna w oprawkach muchach, przy czym, dyferencjał był kolejnym pytaniem, gdzie odpowiedzi ankietowanych najbardziej się rozmijały. Mężczyzna w kolorowych oprawkach, jak na psychologa i fana czytania książek przystało, został uznany za wykształconą, rzetelną i spokojną osobę.

6.3. Analiza kwestionariuszy mężczyzny bez oprawek okularów.
Tabela 14. Odpowiedzi grupy 5 na pytanie: Z czym kojarzy Ci się osoba na zdjęciu?

Mężczyzna bez okularów większości ankietowanych skojarzył się z ‘przeciętnością’ (60% odpowiedzi). Niektórym przyszła na myśl ‘muzyka’ i ‘melancholia’ (po 30% odpowiedzi). Po 27% respondentów wspomniało o ‘luźnym stylu życia’ i ‘spontaniczności’. Część osób skojarzyło badanego z ‘informatykiem’, ‘sztuką’ lub ‘hipsterstwem’ (kolejno 23%, 13% i 10% odpowiedzi) – w tych odpowiedziach widać lekkie nawiązanie do wyników badań mężczyzny w poszczególnych okularach. Mężczyzna został skojarzony również z ‘ambicją’ i ‘ciekawym spojrzeniem na świat’ (kolejno 17% i 13% odpowiedzi).

Tabela 15. Odpowiedzi grupy 5 na pytanie: Proszę podać kilka cech opisującą osobę na zdjęciu.

Badany bez okularów został uznany za ‘normalnego/zwykłego’ (47% odpowiedzi). Poprzez tę odpowiedź widać, że ankietowani nie potrafili znaleźć cech wyróżniających mężczyznę na zdjęciu. Większość następnych odpowiedzi to odpowiedzi dotyczące wyglądu badanego, takie jak ‘wystraszony’, ‘poważny’, ‘młody’, ‘smutny’ i ‘mało atrakcyjny’ (kolejno 40%, 33%, 23%, 20% i 13% odpowiedzi). Niektórzy respondenci uznali, że mężczyzna jest ‘dobry’, ‘niezależny’ i ‘inteligentny’ (kolejno 27%, 23% i 13% odpowiedzi). Można zauważyć, że o ile cechy dotyczące wyglądu nie są zbyt pozytywne, o tyle cechy dotyczące osobowości, jak najbardziej ukazują badanego, jako dobrze odbieranego człowieka.

Tabela 16. Odpowiedzi grupy 5 na pytanie: Ile lat ma osoba na zdjęciu?

Większość respondentów uznała, że badany ma 26 lat. Byłą to na tyle powtarzająca się odpowiedź, że średnia wieku mężczyzny wyniosła 26,1 lat.


Tabela 17a. Odpowiedzi grupy 5 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Studiuje’.

Wszyscy ankietowani uznali, że badany na pewno studiuje, niektórzy podawali nawet więcej niż jeden kierunek. Jednak, co do samych kierunków, to respondenci nie byli już tak jednogłośni. Najwięcej odpowiedzi uzyskała ‘informatyka’, następnie ‘dziennikarstwo’, ‘grafika’, ‘politologia’ i stosunki międzynarodowe’ (kolejno 30% i po 13% odpowiedzi). Warto zwrócić uwagę na fakt, że trzy pierwsze kierunki studiów pojawiały się również podczas badań mężczyzny w różnych oprawkach okularów. Pozostałe odpowiedzi to różne rodzaje kierunków zarówno z nauk ścisłych jak i humanistycznych.


Tabela 17b. Odpowiedzi grupy 5 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Pracuje’.

Jedynie 70% ankietowanych uznało, że badany mężczyzna pracuje. Dla 23% mężczyzna zarabia na życie, jako ‘muzyk’, dla 13% jako obsługa w ‘kawiarni’ lub ‘programista’. Niektórzy doszli do wniosku, że pieniądze na chleb daje mu praca ‘grafika’ (10% odpowiedzi). Pojedyncze osoby uznały, że badany pracuje, jako ‘tłumacz’, ‘informatyk’ lub ‘inżynier w fabryce’.


Tabela 17c. Odpowiedzi grupy 5 na pytanie: Czym się zajmuje osoba na zdjęciu? Przy zaznaczonej opcji ‘Inne’.

Aż 10 osób uznało, że badany zajmuje się również czymś innym niż studiami i pracą. Po 10% ankietowanych uważa, że mężczyzna posiada swoją ‘firmę budowlaną’ oraz ‘ogląda mecze’. Dwie osoby doszły do wniosku, że pan ze zdjęcia ‘gra w zespole’, co nawiązuje do wcześniejszych skojarzeń z muzykiem. Po jednej osobie uznały, że badany trenuje ‘jiu jitsu’ lub po prostu nic nie robi bo ‘jest bezrobotny’.

Tabela 18. Odpowiedzi grupy 5 na pytanie: Co robi w wolnym czasie?

Mężczyzna bez okularów wolny czas spędza praktycznie tak samo jak mężczyzna w różnych oprawkach okularów. Główne jego zajęcia to ‘komputer’ i ‘spotkania ze znajomymi’ (kolejno 53% i 40% odpowiedzi). Lubi też wyjść na ‘koncerty/imprezy’, uprawiać ‘sport’, w szczególności ‘rower’, ‘deskorolkę’, ‘bieganie’ oraz ‘wycieczki po górach’. Co ciekawe, mężczyzna bez okularów został uznany za ‘palacza papierosów’ – ta odpowiedź ani razu nie pojawiła się przy zdjęciach mężczyzny w różnych oprawkach. Ankietowani uznali, że mężczyzna ze zdjęcia w wolnym czasie lubi również ‘napić się piwa’. Taka odpowiedź pojawiła się wcześniej jedynie przy mężczyźnie w metalowych oprawkach, jednak procent odpowiedzi był nieco mniejszy.

Tabela 19. Odpowiedzi grupy 5 na pytanie: Jakiej muzyki słucha?

Badany to dla większości respondentów fan ‘rocka’ (77% odpowiedzi). Lubi też muzykę ‘pop’, ‘alternatywną’ i ‘elektro’ (kolejno 27% i po 17% odpowiedzi). Odpowiedzi w tym pytaniu są podobne do odpowiedzi z badania zdjęć mężczyzny w różnych oprawkach okularów, przy czym najbardziej przypominają odpowiedzi badanego w metalowych okularach. Tak jak wcześniej, tak i teraz ankietowani wymienili wiele różnych rodzajów muzyki.

Tabela 20. Odpowiedzi grupy 5 na pytanie: Jak myślisz, do czego w życiu dąży osoba na zdjęciu?

Według ankietowanych mężczyzna bez okularów dąży przede wszystkim do ‘samorealizacji’ i stabilizacji’ (po 47% odpowiedzi). Jego kolejnym celem jest ‘praca’, a także ‘zabawa’ (kolejno 27% i 23% odpowiedzi). Ważne do niego jest ‘szczęście’, chce ‘podróżować’, znaleźć ‘miłość’ i założyć ‘rodzinę’. Wymienione przez respondentów odpowiedzi, są bardzo ogólnymi i co ważne powszechnymi celami. Jedna osoba uznała, że badany mężczyzna ma ‘niewielkie ambicje’.

Tabela 21. Odpowiedzi grupy 5 na pytanie: Czy ma jakieś hobby, jak tak to jakie?

Respondenci uznali, że hobby mężczyzny bez okularów jest głównie ‘muzyka’ oraz ‘komiksy/fantastyka’ (kolejno 30% i 23% odpowiedzi). Dla 17% ankietowanych badany hobbistycznie uprawia ‘sport’ taki jak ‘żeglarstwo’ lub jazda na ‘deskorolce’. Tyle samo osób uznało, że mężczyzna ze zdjęcia interesuje się ‘komputerami’, a w szczególności ‘grami komputerowymi’. Po 10% respondentów odpowiedziało, że badany interesuje się ‘sztuką’ lub jego hobby jest ‘związane z zawodem’, który wykonuje. Jedna osoba uznała, że mężczyzna ‘nie ma’ żadnego hobby.

Tabela 22. Odpowiedzi grupy 5 na pytanie: Jak myślisz, gdzie można spotkać tę osobę?

Odpowiedzi na to pytanie są bardzo podobne do odpowiedzi, które pojawiły się przy zdjęciach mężczyzny w różnych oprawkach okularów. Ankietowani uznali, że badanego najczęściej można spotkać w ‘pubie’, ‘na uczelni’ lub ‘na mieście’ (kolejno 57% i po 47% odpowiedzi). 20% respondentów uważa, że ‘wyspa słodowa’ jest miejscem, gdzie można spotkać badanego. Niektórzy za często odwiedzane przez mężczyznę ze zdjęcia miejsce podali ‘klub’ lub ‘sklep’. Dwie osoby doszły do wniosku, że badany rzadko wychodzi z ‘domu’ i to właśnie tam najłatwiej go spotkać.

Tabela 23. Wyniki dyferencjału semantycznego dla grupy 5.

Poprzez dyferencjał semantyczny można zauważyć, że respondenci mieli bardzo różne, nierzadko wręcz skrajne podejście do mężczyzny bez okularów. Przy większości cech została użyta prawie cała skala ocen, a wyniki wahają się w dużej większości w okolicach 4, co oznaczało odpowiedź ‘ani ani’. O dużej rozbieżności odpowiedzi świadczy też szerokie odchylenie standardowe. Najpewniej można stwierdzić, że ankietowani uznali badanego za raczej ‘przyjacielskiego’, raczej ‘młodego’, raczej ‘wykształconego’, raczej ‘miłego’ oraz raczej ‘kreatywnego’. Widać jednak, że wszystkie odpowiedzi to nie są pewne cechy, a jedynie podejrzenia respondentów.

Wnioski

Badanie mężczyzny bez okularów pokazało, że trudno jest ocenić osobę jedynie po zdjęciu, której nic nie wyróżnia (w tym wypadku brak okularów). Respondenci mieli problem ze znalezieniem pewnego punktu odniesienia, który mógłby nakierować ich myślenie i ocenę danej osoby. Z tego względu, w badaniu pojawiło się dużo odpowiedzi, które ukazały badanego, jako człowieka przeciętnego, niczym niewyróżniającego się. Widać to w szczególności w odpowiedziach do pytanie nr 1, 2, 9 oraz przy dyferencjale semantycznym.

Wyniki uzyskane w tym badaniu są najbardziej podobne do wyników badania mężczyzny w srebrnych metalowych oprawkach. Ten mężczyzna też zdecydowanie lubi komputery, rocka, interesuje się informatyką. Jednak mężczyzna bez okularów został odebrany nieco pozytywniej niż mężczyzna w metalowych oprawkach.

7. Wnioski końcowe

Na stronie sklepu sprzedającego nie tylko okulary przeciwsłoneczne, ale i ‘zerówki’ możemy przeczytać, że warto nosić okulary, bo to niedrogi sposób na podkreślenie swojego stylu, to teraz modny dodatek, bo piszą o nim na każdym modowym portalu, bo noszą je gwiazdy i gwiazdki. ( www.brylove.pl)

Okulary to część stroju, która potrafi znacząco wpłynąć na wizerunek człowieka, podkreślić jego atuty bądź też wady. Badanie miało na celu sprawdzenie trafności postawionej przeze mnie hipotezy: Czy rodzaj oprawek okularów ma wpływ na całościowy wizerunek człowieka?

Analizując wyniki badań zauważamy, że cztery różne typy oprawek okularów, stworzyły cztery różne opisy tej samej osoby, potwierdzając tym samym postawioną przeze mnie hipotezę. W wielu pytaniach widać spore różnice między odpowiedziami dla mężczyzny w poszczególnych oprawkach. Oczywiście oprawki nie wpływają tak samo mocno na wszystkie elementy wizerunku. W pewnych sferach potrafią odbiorcę nakierować na konkretny tor myślenia i postrzegania osoby, w innych nie mają już takiego wpływu.

Oto typy osobowości, który wyszły z badań oprawek okularów:
Inteligentny mól książkowy

Tak w skrócie można opisać mężczyznę w oprawkach kolorowych prostokątnych. Został on uznany za osobę nadzwyczaj spokojną i inteligentną, której zdobywanie wiedzy sprawia niezmierną przyjemność. Ten typ człowieka uwielbia czytać książki, dlatego też dużo czasu spędza w bibliotece. Studiuje psychologię lub medycynę, może też być cichym grafikiem. W wolnym czasie, jeśli nie czyta książek to, myśląc o swoim zdrowiu biega lub pływa. Lubi posłuchać zarówno rocka jak i muzyki jazzowej i klasycznej. Jego życiowym celem jest zdobycie dobrej pracy, spokój, a także stateczność. Taka osoba jest dobrze odbierana w otoczeniu. Ludzie szanują jej chęć ciągłej nauki, szczerość, uczciwość oraz spokój, jakim się otacza.

Informatyk no-life

To przydomek mężczyzny w okularach srebrnych metalowych. Ten rodzaj człowieka
to zdecydowanie umysł ścisły. Przyjemność sprawia mu tworzenie nowych programów komputerowych, czy rozwiązywanie zagadek matematycznych. To typowy student politechniki, który postrzegany jest, jako osoba spokojna i nieśmiała, zamknięta w swoim komputerowym świecie. Godzinami może siedzieć przed monitorem komputera i grać w przeróżne gry, nie zważając na dość rzadki kontakt z otoczeniem zewnętrznym – stąd został okrzyknięty no-lifem. W słuchawkach najprawdopodobniej leci u niego rock. Nadrzędnym celem takiej osoby jest kariera, związana oczywiście z branżą IT. Dodatkowo ceni sobie spokój i dobre wykształcenie. Często przebywa na uczelni, w pubie lub w sklepie elektronicznym. Ten typ osobowości nie jest dość dobrze odbierany przez społeczeństwo. Ludzie uważają go za niemodnego, niedbającego o wygląd, zamkniętego, ponurego i zbyt spokojnego. On jednak nie zwraca na to uwagi, gdyż dla niego liczy się przede wszystkim komputer.

Hipster

Mężczyzna w oprawkach Ray Ban został uznany za hipstera artystę. Jest to student dziennikarstwa lub informatyki – koniecznie na specjalności grafika! – który otacza się produktami marki Apple, a kawę pija wyłącznie ze Starbucksa. Jest to człowiek inteligentny, jednak lubiący się lansować, często niestety za bardzo na siłę. Chce być postrzegany jako kreatywny, pewny siebie indywidualista, co zazwyczaj mu się udaje. W swoim i-podzie lubi słuchać głównie muzyki elektronicznej, rocka, lub alternatywnej. Dla niego liczy się przede wszystkim dobra praca, sukces i rodzina. Ten typ osoby nie ma problemów z nawiązywaniem relacji damsko męskich. Jak przystało na artystę, interesuje się sztuką, fotografią, dobrą muzyką, lubi też sobie pożeglować ze znajomymi. Kiedy opadnie z sił lub zgłodnieje, udaje się do Starbucksa na kawę, coś do przegryzienia lub po prostu żeby posiedzieć, odpocząć i może spotkać swoich znajomych. Hipster to osoba zdecydowanie młoda, nowoczesna, przyjacielska i zadbana.

Grafik artysta

Oprawki muchy to atrybut osoby z artystyczną duszą, która poprzez oryginalne dodatki chce wyrazić siebie. To pomieszanie hipstera z informatykiem, które wychodzi zdecydowanie na plus, w odbiorze otoczenia. Taka osoba jest zazwyczaj spokojna, inteligentna i pracowita, ale gdy trzeba potrafi być spontaniczna, pokazać swoją pewność siebie i kreatywność. Swoją artystyczną duszę potrafi wyrazić zarówno będąc grafikiem komputerowym – tworząc kreatywne projekty graficzne – jak i dziennikarzem – pisząc niebywale ciekawe artykuły. Może wyrażać się również przez muzykę, a nawet architekturę. W wolnym czasie lubi zatopić się w dobrej książce lub posłuchać muzyki klasycznej. Kiedy może stara się podróżować, gdyż zapewne każda podróż daje mu nowe inspiracje. Wie, że w życiu ważne jest zdobycie dobrej pracy, jednak nie zapomina o tak istotnej dla niego samorealizacji. Po pracy lub uczelni lubi zrelaksować się wychodząc do teatru, kina lub na wystawę.

Opisane powyżej cztery różne typy osobowości, to opisy interpretowane odpowiedziami uzyskanymi z badań. Oczywiście musimy wziąć poprawkę na to, że badane zdjęcia ukazywały jedynie twarz i tułowie mężczyzny i nie wiemy, czy wyniki nie zmieniłyby się gdyby na zdjęciu była ukazana cała sylwetka, wraz z butami, które jak już wiemy również mają dość duży wpływ na wizerunek.

Warto też zwrócić uwagę na spójność poszczególnych obrazów. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi i co za tym idzie najbardziej spójny obraz osoby otrzymujemy przy badaniu srebrnych metalowych oprawek. Mężczyzna w tych oprawkach to zdecydowanie słuchający rocka informatyk, który żyje w swoim komputerowym świecie. Badany w kolorowych prostokątnych oprawkach również ma dość spójny obraz spokojnego, zaczytanego inteligenta. Oprawki Ray Ban oraz muchy miały widocznie więcej odpowiedzi, co oznacza nie tylko, że respondenci mieli więcej skojarzeń przy tych osobach, ale również to, że skojarzenia te nie były tak spójne jak przy dwóch wcześniejszych zdjęciach. Największą rozbieżność widać przy badanym w okularach muchach, gdyż przy większości pytań odpowiedzi ankietowanych w połowie zbliżone są do cech hipstera, a w drugiej połowie
do informatyka. Te dwa różne obrazy łączą się jednak ze sobą dzięki innym wymienionym przez respondentów cechom. Ta widoczna na pierwszy rzut oka rozbieżność, na koniec daje nam obraz grafika artysty.

Przy każdym badanym zdjęciu pojawiają się skojarzenia z informatykiem, co może wskazywać na to, że sam badany mężczyzna, z twarzy kojarzył się ankietowanym z informatykiem. Nie bez znaczenia jest też czarny sweter, w który ubrany jest mężczyzna. On też może mieć wpływ na te jak i inne skojarzenia. Podczas przeprowadzania badań w grupie, która otrzymała ankiety z mężczyzną w Ray Banach, po zebraniu ankiet, usłyszałam jak troje studentów rozmawiało między sobą, że gdyby mężczyzna ze zdjęcia miał sweter w tzw. serek (na zdjęciach ma okrągły), to na 100% byłby to hipster.

Badanie mężczyzny bez żadnych oprawek okularów potwierdziło jedynie moją hipotezę, gdyż bez okularów respondenci nie byli w stanie znaleźć indywidualnych cech badanego mężczyzny, pisząc często, że jest to osoba zwykła, przeciętna.

Okazało się również, że oprawki Ray Ban, cieszące się dużą popularnością już od paru sezonów, sprawiają, że osoba, która je nosi, postrzegana jest, jako młodsza. Najstarzej wygląda się w oprawkach muchach. Co prawda, wszystkie oprawki wskazały na wiek niższy niż badany ma w rzeczywistości, jednak nie jest to zasługa oprawek, a po prostu młodego wyglądu badanego. Mężczyzna nie mając na sobie żadnych okularów i tak został uznany za 26-latka, gdy tak na prawdę ma 28 lat.

Oczywiście pojawiły się też takie pytania, których odpowiedzi nie różniły się znacząco w zależności od oprawek. Dotyczy to głównie pytania o ulubiony rodzaj muzyki oraz cel, do którego badany dąży. Badany zawsze słuchał rocka, co prawda mniej lub bardziej, jednak była to odpowiedź, która pojawiała się zawsze, jako jedna z najczęstszych. Cele, jakie stawia przed sobą badany są również podobne przy każdym zdjęciu i co ważne są to ogólne cele życiowe przeciętnego człowieka, czyli dobra praca, rodzina, pieniądze, spokój.

Analizując badania zaciekawił mnie fakt, że każdy badany ma ok. 26 lat, a według wszystkich ankietowanych studiuje. W Polsce kończąc studia ma się zazwyczaj 24 lata, jednak przy badaniach respondenci nie zwracali uwagi na starszy wiek mężczyzny i kojarzyli go głównie ze studentem.

Przeprowadzenie tych badań potwierdziło, że oprawki okularów mają wpływ na nasz wizerunek w oczach innych. Wybierając odpowiednie oprawki możemy manipulować naszym wyglądem, a nawet podnieść naszą inteligencję, wiarygodność lub kreatywność. Trzeba jednak uważać, bo gdy założymy nieodpowiednie okulary, inni mogą odebrać nas za nieprzyjacielskich, niedbających o siebie i swój wygląd lub możemy zostać przypisani do różnych subkultur, z którymi nie koniecznie musimy się identyfikować. Wniosek nasuwa się jeden, tak jak z butami, tak samo z oprawkami okularów, jeśli chcemy, aby nasz wizerunek był spójny, a my sami odebrani tak jak chcemy, musimy odpowiednio dobierać nasze oprawki okularów.

Należy jednak pamiętać, że wyniki tego typu badań, pokazują zależność pomiędzy oprawkami okularów, a wizerunkiem człowieka, tylko i wyłącznie w tej konkretnej sytuacji. Jest wiele innych czynników (w tym słowa), które mogą wpłynąć na postrzeganie danej osoby. Bo czy mężczyzna w srebrnych metalowych oprawkach nadal będzie odbierany jak informatyk no-life, gdy z jego wypowiedzi okaże się, że zagadnienia IT są mu całkowicie obce, a sam jest otwartym, łatwo nawiązującym kontakty człowiekiem? Najprawdopodobniej nie, ale to już temat na kolejne badania

Bibliografia

Babbie E. (2007). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.

Brzeziński J. (1999). Metody badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Fleischer M. (2003). Corporate identity i public relations. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Gackowski T., Łączyński M., (2009). Metody w badaniach wizerunku w mediach. Warszawa: CeDeWu.

Grech M. (2012). Badanie wizerunku: ludzie marki, branże. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum

Sampson E. (1996). Jak tworzyć własny wizerunek. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Shaughnessy J.J. Zechmeister E.B. Zechmeister J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

O.P.K.

STUDIUJE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

psychologia

7

26%

23%

medycyna

5

19%

17%

grafika

4

15%

13%

filologia

4

15%

13%

informatyka

3

11%

10%

dziennikarstwo

2

7%

7%

fotografia

2

7%

7%

SUMA

27

100%

90%

ILOŚĆ ODPOWIEDZI

PROCENT ODPOWIEDZI

ODPOWIED Ź

O.P.K.

O.S.M.

O.R.B

O.M.

O.P.K.

O.S.M.

O.R.B

O.M.

26

6

9

5

10

20%

30%

17%

33%

28

5

7

1

2

17%

23%

3%

7%

24

5

5

8

2

17%

17%

27%

7%

25

5

3

4

4

17%

10%

13%

13%

29

1

2

-

-

3%

7%

-

-

30

5

2

1

3

17%

7%

3%

10%

23

1

1

3

1

3%

3%

10%

3%

35

-

1

-

1

-

3%

-

3%

31

1

-

-

-

3%

-

-

-

34

1

-

6

1

3%

-

20%

3%

27

-

-

-

5

-

-

-

17%

21

-

-

1

-

-

-

3%

-

22

-

-

1

-

-

-

3%

-

32

-

-

-

1

-

-

-

3%

SUMA

30

30

30

30

100%

100%

100%

100%

Średnia

26,9 lat

26,7 lat

25,1 lat

27,1 lat

O.R.B.

STUDIUJE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

dziennikarstwo

10

31%

33%

kulturoznawstwo

7

22%

23%

grafika

6

19%

20%

teatrologia

2

6%

7%

ekonomia

2

6%

7%

administracja

1

3%

3%

budownictwo

1

3%

3%

coś bez perspektyw

1

3%

3%

historia sztuki

1

3%

3%

prawo

1

3%

3%

SUMA

32

100%

107%

O.S.M

STUDIUJE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

informatyka

20

67%

67%

matematyka

3

10%

10%

Ścisły kierunek

2

7%

7%

studia doktoranckie

2

7%

7%

mechanika i budowa maszyn

1

3%

3%

medycyna

1

3%

3%

weterynaria

1

3%

3%

SUMA

30

100%

100%

O.S.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓ W

spokojny

19

22%

63%

umysł ścisły

10

11%

33%

nieśmiały

9

10%

30%

inteligentny

9

10%

30%

no life

8

9%

27%

pozytywny

7

8%

23%

wygląd

7

8%

23%

nudny

5

6%

17%

sympatyczny

5

6%

17%

rozsądny

4

5%

13%

inne

4

5%

13%

SUMA

87

100%

290%

O.P.K.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

spokojny

29

31%

97%

inteligentny

18

19%

60%

wyrozumiały

10

11%

33%

kreatywny

9

10%

30%

wygląd zewnętrzny

5

5%

17%

pracowity

5

5%

17%

młody

4

4%

13%

poważny

4

4%

13%

przemądrzały

2

2%

7%

inne

8

9%

27%

SUMA

94

100%

313%

O.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

inteligentny

13

16%

43%

spokojny

12

15%

40%

spontaniczny

7

9%

23%

miły

7

9%

23%

kreatywny

7

9%

23%

pewny siebie

5

6%

17%

wesoły

5

6%

17%

wyróżniający się

5

6%

17%

ma wadę wzroku

4

5%

13%

pracowity

3

4%

10%

leniwy

2

3%

7%

inne

9

11%

30%

SUMA

79

100%

263%

M.B.O.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


pub

17

26%

57%


uczelnia

14

22%

47%


na mieście

14

22%

47%


wyspa słodowa

6

9%

20%


klub

5

8%

17%


sklep

3

5%

10%


dom

2

3%

7%


Internet

1

2%

3%


kino

1

2%

3%


praca

1

2%

3%


urząd pracy

1

2%

3%SUMA

65

100%

217%

O.S.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


komputery

11

34%

37%


nie

9

28%

30%


sport

5

16%

17%


gra na instrumencie

2

6%

7%


zbieractwo

2

6%

7%


fotografia

1

3%

3%


inne

2

6%

7%SUMA

32

100%

107%

O.P.K.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


czytanie

12

26%

40%


uprawia sport

11

24%

37%


komputery

10

22%

33%


nie

4

9%

13%


fotografia

2

4%

7%


malarstwo

2

4%

7%


x-box

2

4%

7%


kręcenie filmów

1

2%

3%


muzyka

1

2%

3%


zbieractwo

1

2%

3%SUMA

46

100%

153%

O.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


dobra praca

17

38%

57%


samorealizacja

8

18%

27%


sława

8

18%

27%


rodzina

6

13%

20%


spokój

3

7%

10%


inne

3

7%

10%SUMA

45

100%

150%

O.R.B.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


dobra praca

9

17%

30%


sukces

9

17%

30%


rodzina

8

15%

27%


wykształcenie

6

12%

20%


pieniądze

5

10%

17%


spełnienie

4

8%

13%


spokój

4

8%

13%


niezależność

3

6%

10%


szczęście

3

6%

10%


brak odpowiedzi

1

2%

3%SUMA

52

100%

173%

O.P.K.

PRACUJE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

grafik

5

45%

17%

fotograf

2

18%

7%

agencja reklamowa

1

9%

3%

lekarz

1

9%

3%

psycholog

1

9%

3%

serwis internetowy

1

9%

3%

SUMA

11

100%

37%

M.B.O.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


przeciętność

18

21%

60%


muzyka

9

10%

30%


melancholia

9

10%

30%


luźny styl życia

8

9%

27%


spontaniczność

8

9%

27%


informatyk

7

8%

23%


ambicja

5

6%

17%


ciekawe spojrzenie na świat

4

5%

13%


sztuka

4

5%

13%


hipsterstwo

3

3%

10%


inne

11

13%

37%SUMA

86

100%

287%

O.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


klasyczna

8

16%

27%


alternatywna

7

14%

23%


rock

7

14%

23%


elektroniczna

7

14%

23%


indie

6

12%

20%


pop

5

10%

17%


nie słucha

4

8%

13%


każdej

4

8%

13%


hip hop

1

2%

3%SUMA

49

100%

163%

O.R.B.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


elektroniczna

11

19%

37%


rock

9

16%

30%


alternatywna

9

16%

30%


dubstep

9

16%

30%


pop

7

12%

23%


indie

5

9%

17%


poezja śpiewana

3

5%

10%


jazz

2

4%

7%


każdej

1

2%

3%


klasyczna

1

2%

3%SUMA

57

100%

190%

WIEK

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.


PŁEĆ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

21

11

37%


K

24

80%

22

9

30%


M

6

20%

23

6

20%

24

4

13%


SUMA

30

100%
SUMA

30

100%

O.S.M.

PRACUJE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

informatyk

16

76%

53%

księgowy

1

5%

3%

lekarz

1

5%

3%

serwisant komputerów

1

5%

3%

sklep media markt

1

5%

3%

w biedronce

1

5%

3%

SUMA

21

100%

70%

WIEK

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.


PŁEĆ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

21

11

37%


K

20

67%

20

7

23%


M

10

33%

22

4

13%19

2

7%


SUMA

30

100%

23

2

7%

24

2

7%

25

1

3%

26

1

3%


SUMA

30

100%

WIEK

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.


PŁEĆ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

20

13

43%


K

20

67%

21

9

30%


M

10

33%

22

4

13%

23

2

7%


SUMA

30

100%

24

2

7%
SUMA

30

100%

O.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


fotografia

6

16%

20%


informatyka

5

13%

17%


kultura

5

13%

17%


gry komputerowe

4

11%

13%


grafika komputerowa

4

11%

13%


muzyka

4

11%

13%


przedmioty ścisłe

4

11%

13%


zbieractwo

3

8%

10%


nie

1

3%

3%


inne

2

5%

7%SUMA

38

100%

127%

M.B.O.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


muzyka

9

24%

30%


komiksy/fantastyka

7

18%

23%


sport

5

13%

17%


komputer

5

13%

17%


imprezy

4

11%

13%


sztuka

3

8%

10%


związane z zawodem

3

8%

10%


nie

1

3%

3%


nowinki językowe

1

3%

3%SUMA

38

100%

127%

O.M.

STUDIUJE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

informatyka

10

36%

33%

dziennikarstwo

6

21%

20%

akademia muzyczna

2

7%

7%

matematyka

2

7%

7%

politologia

2

7%

7%

2 kierunki na raz

1

4%

3%

architektura

1

4%

3%

dowolny

1

4%

3%

elektronika

1

4%

3%

filologia

1

4%

3%

kultura bliskiego wschodu

1

4%

3%

SUMA

28

100%

93%

O.R.B.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

inteligentny

21

27%

70%

lanser

10

13%

33%

sympatyczny

8

10%

27%

pewny siebie

8

10%

27%

spokojny

7

9%

23%

indywidualista

6

8%

20%

otwarty

6

8%

20%

przeciętny

4

5%

13%

kreatywny

2

3%

7%

męski

2

3%

7%

inne

5

6%

17%

SUMA

79

100%

263%

O.R.B.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


fotografia

7

21%

23%


artystyczne

6

18%

20%


sport

5

15%

17%


muzyka

4

12%

13%


tak

3

9%

10%


film

3

9%

10%


gotowanie

2

6%

7%


grafika

2

6%

7%


inne

2

6%

7%SUMA

34

100%

113%

O.R.B.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


starbucks/kawiarnie

12

16%

40%


kluby

11

15%

37%


uczelnia

10

14%

33%


miasto

9

12%

30%


pub

7

9%

23%


koncerty

6

8%

20%


teatr

5

7%

17%


wyspa słodowa

4

5%

13%


Kino/Helios Nowe Horyzonty

4

5%

13%


mc donalds

3

4%

10%


inne

3

4%

10%SUMA

74

100%

247%

MĘŻCZYZNA BEZ OKULARÓW


N

Min.

Max.

Średnia

Odchylenie standardowe

młoda/stara

30

1

7

2,77

1,888

miła/niemiła

30

1

5

2,83

1,117

przyjacielska/nieprzyjacielska

30

2

6

2,87

0,819

wykształcona/niewykształcona

30

1

6

2,90

1,423

kreatywna/niekreatywna

30

1

6

3,00

1,365

poważna/niepoważna

30

1

5

3,07

1,172

godna zaufania/niegodna zaufania

30

1

5

3,27

1,363

uczciwa/nieuczciwa

30

1

6

3,33

1,605

szczera/nieszczera

30

2

7

3,37

1,650

tolerancyyjna/nietolerancyjna

30

2

6

3,37

1,159

sympatyczna/niesympatyczna

30

1

6

3,47

1,383

rzetelna/nierzetelna

30

2

6

3,53

1,432

uczuciowa/nieuczuciowa

30

1

6

3,63

1,426

lubiana/nielubiana

30

2

6

3,73

1,258

nowoczesna/staromodna

30

2

6

3,80

1,472

dbająca o wygląd/niedbająca o wygląd

30

1

7

3,80

1,937

zadbana/niezadbana

30

1

7

3,87

1,383

bogata/biedna

30

1

6

3,93

1,596

modna/niemodna

30

3

7

4,40

1,192

szalona/spokojna

30

2

7

4,53

1,548

energiczna/nieenergiczna

30

3

7

4,70

1,149

otwarta/zamknięta

30

2

7

4,77

1,501

wesoła/ponura

30

2

7

4,80

1,375

M.B.O.

WIEK

ILOŚĆ ODP.

PROCENT RESPONDNETÓW


Średnia

26,1 lat


26

13

43%

25

5

17%

28

4

13%

23

4

13%

27

2

7%

30

1

3%

32

1

3%
SUMA

30

100%
M.B.O.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


normalny/zwykły

14

18%

47%


wystraszony

12

16%

40%


poważny

10

13%

33%


dobry

8

11%

27%


młody

7

9%

23%


niezależny

7

9%

23%


smutny

6

8%

20%


inteligentny

4

5%

13%


mało atrakcyjny

4

5%

13%


inne

4

5%

13%SUMA

76

100%

253%

M.B.O.

INNE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


firma budowlana

3

30%

10%


ogląda mecze

3

30%

10%


gra w zespole

2

20%

7%


jiu jitsu

1

10%

3%


jest bezrobotny

1

10%

3%SUMA

10

100%

33%

O.P.K.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

wiedza

19

27%

63%

grafik

9

13%

30%

student

9

13%

30%

sztuka

7

10%

23%

psycholog

6

9%

20%

bezpieczeństwo

4

6%

13%

lekarz

4

6%

13%

inne

12

17%

40%

SUMA

70

100%

233%

O.R.B.

PRACUJE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


dziennikarz

2

12%

7%


grafik

2

12%

7%


mc donalds

2

12%

7%


obsługa klienta

2

12%

7%


praktyka w domu kultury

2

12%

7%


wolny zawód

2

12%

7%


architekt

1

6%

3%


bezrobotny

1

6%

3%


DJ

1

6%

3%


fotograf

1

6%

3%


korporacja - dział usług

1

6%

3%SUMA

17

100%

57%

O.M.

PRACUJE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


informatyk

4

20%

13%


dyrektor kreatywny

3

15%

10%


dorywcza

3

15%

10%


grafik komputerowy

2

10%

7%


architekt

2

10%

7%


fotograf

2

10%

7%


malarz

1

5%

3%


inne

3

15%

10%SUMA

20

100%

67%

O.R.B.

INNE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


pisze bloga

2

50%

7%


imprezuje za pieniądze mamy

1

25%

3%


kombinuje

1

25%

3%SUMA

4

100%

13%

O.P.K.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


uprawia sport

17

25%

57%


dużo czyta

13

19%

43%


spotyka się z kolegami

9

13%

30%


ogląda filmy

8

12%

27%


gra

5

7%

17%


słucha muzyki

4

6%

13%


uczy się

3

4%

10%


rysuje

2

3%

7%


pisze teksty

2

3%

7%


inne

5

7%

17%SUMA

68

100%

227%

O.S.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


siedzi przed komputerem

16

22%

53%


gra

15

21%

50%


czyta

14

19%

47%


słucha muzyki

6

8%

20%


rozwija swoje pasje

5

7%

17%


ogląda TV

4

6%

13%


pije piwo

3

4%

10%


sport

3

4%

10%


uczy się

2

3%

7%


odpoczywa

2

3%

7%


inne

2

3%

7%SUMA

72

100%

240%

O.R.B.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


spotyka się ze znajomymi

9

14%

30%


słucha muzyki

7

11%

23%


Internet

6

9%

20%


sport

6

9%

20%


imprezuje

6

9%

20%


teatr/kino

5

8%

17%


fotografuje

4

6%

13%


uczy się

4

6%

13%


ogląda TV

4

6%

13%


czyta

3

5%

10%


spotyka się z dziewczyną

3

5%

10%


gra na komputerze

3

5%

10%


gotuje

2

3%

7%


inne

2

3%

7%SUMA

64

100%

213%

O.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


czyta

9

12%

30%


słucha muzyki

8

11%

27%


spędza czas z przyjaciółmi

8

11%

27%


chodzi do pubu

8

11%

27%


gra

7

9%

23%


komputer

7

9%

23%


podróżuje

6

8%

20%


sport

6

8%

20%


zajmuje się hobby

5

7%

17%


fotografuje

4

5%

13%


teatr/kino

3

4%

10%


inne

3

4%

10%SUMA

74

100%

247%

O.P.K.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


rock

14

23%

47%


jazz

10

16%

33%


klasyczna

8

13%

27%


dubstep/d'n'b

8

13%

27%


pop

4

7%

13%


elektro

4

7%

13%


klubowa

4

7%

13%


rock'n'roll

3

5%

10%


alternatywna

2

3%

7%


punk

2

3%

7%


różna

2

3%

7%SUMA

61

100%

203%

O.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


uczelnia

15

23%

50%


kawiarnia

8

12%

27%


kino/teatr/wystawa

8

12%

27%


koncerty

7

11%

23%


pub

6

9%

20%


ulica

6

9%

20%


w pracy

6

9%

20%


centrum handlowe

4

6%

13%


dom

3

5%

10%


inne

3

5%

10%SUMA

66

100%

220%

O.P.K.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


uczelnia

18

23%

60%


biblioteka

10

13%

33%


klub

9

11%

30%


pub

7

9%

23%


park

7

9%

23%


teatr

6

8%

20%


empik

5

6%

17%


kino

4

5%

13%


wystawa

4

5%

13%


sklep

3

4%

10%


kawiarnia

2

3%

7%


inne

4

5%

13%SUMA

79

100%

263%

O.S.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


uczelnia

16

23%

53%


pub

14

20%

47%


sklep elektroniczny

12

17%

40%


dom

6

8%

20%


miasto

6

8%

20%


praca

6

8%

20%


biblioteka

5

7%

17%


kawiarenka internetowa

3

4%

10%


inne

3

4%

10%SUMA

71

100%

237%

M.B.O.

PRACUJE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


muzyk

7

33%

23%


kawiarnia

4

19%

13%


programista

4

19%

13%


grafik

3

14%

10%


tłumacz

1

5%

3%


informatyk

1

5%

3%


inżynier w fabryce

1

5%

3%SUMA

21

100%

70%

MĘŻCZYZNA W OPRAWKACH MUCHACH


N

Min.

Max.

Średnia

Odchylenie standardowe

kreatywna/niekreatywna

30

1

5

1,83

,679

wykształcona/niewykształcona

30

1

4

2,00

1,117

sympatyczna/niesympatyczna

30

1

4

2,20

,643

przyjacielska/nieprzyjacielska

30

1

4

2,23

1,126

miła/niemiła

30

1

4

2,33

1,073

lubiana/nielubiana

30

1

5

2,33

,994

młoda/stara

30

2

4

2,43

1,093

tolerancyjna/nietolerancyjna

30

1

6

2,43

1,331

wesoła/ponura

30

1

4

2,60

1,037

rzetelna/nierzetelna

30

1

5

2,63

1,189

otwarta/zamknięta

30

1

5

2,67

1,348

uczciwa/nieuczciwa

30

1

4

2,70

1,149

godna zaufania/niegodna zaufania

30

1

5

2,83

1,053

szczera/nieszczera

30

1

6

2,87

1,106

uczuciowa/nieuczuciowa

30

1

5

2,93

1,363

nowoczesna/staromodna

30

1

7

3,07

1,837

energiczna/nieenergiczna

30

1

7

3,13

1,502

zadbana/niezadbana

30

1

6

3,20

1,270

poważna/niepoważna

30

1

6

3,43

1,006

modna/niemodna

30

1

7

3,47

1,502

dbająca o wygląd/niedbająca o wygląd

30

1

7

3,60

1,850

bogata/biedna

30

1

7

3,70

1,179

szalona/spokojna

30

1

7

3,73

1,530

O.R.B.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

artysta

16

23%

53%

hipster

11

16%

37%

wiedza

10

14%

33%

student

9

13%

30%

grafik

6

9%

20%

apple

4

6%

13%

dubstep

3

4%

10%

kreatywność

2

3%

7%

starbucks

2

3%

7%

z niczym

2

3%

7%

inne

4

6%

13%

SUMA

69

100%

230%

MĘŻCZYZNA W OPRAWKACH SREBRNYCH METALOWYCH


N

Min.

Max.

Średnia

Odchylenie standardowe

rzetelna/nierzetelna

30

1

6

2,30

1,055

wykształcona/niewykształcona

30

1

7

2,33

1,561

młoda/stara

30

1

5

2,43

1,165

poważna/niepoważna

30

1

7

2,63

1,542

godna zaufania/niegodna zaufania

30

1

7

2,73

1,507

szczera/nieszczera

30

1

4

2,77

,935

uczciwa/nieuczciwa

30

1

6

2,83

1,315

przyjacielska/nieprzyjacielska

30

1

6

3,03

1,299

sympatyczna/niesympatyczna

30

1

6

3,07

1,530

tolerancyjna/nietolerancyjna

30

1

5

3,10

,960

lubiana/nielubiana

30

1

5

3,20

1,157

miła/niemiła

30

1

7

3,20

1,648

uczuciowa/nieuczuciowa

30

1

7

3,70

1,822

kreatywna/niekreatywna

30

1

7

3,80

1,846

zadbana/niezadbana

30

2

6

3,83

1,234

bogata/biedna

30

3

6

4,07

,828

nowoczesna/staromodna

30

1

7

4,23

1,569

otwarta/zamknięta

30

1

7

4,43

1,695

wesoła/ponura

30

1

7

4,47

1,676

energiczna/nieenergiczna

30

2

7

4,50

1,280

dbająca o wygląd/niedbająca o wygląd

30

2

7

4,93

1,530

modna/niemodna

30

2

7

5,00

1,365

szalona/spokojna

30

2

7

5,13

1,167

M.B.O.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


komputer

16

19%

53%


spotyka się ze znajomymi

12

14%

40%


koncerty/imprezy

11

13%

37%


sport

11

13%

37%


czyta

9

10%

30%


pije piwo

5

6%

17%


fotografuje

5

6%

17%


pali papierosy

4

5%

13%


TV

4

5%

13%


spacer z psem

3

3%

10%


gra na gitarze

2

2%

7%


inne

4

5%

13%SUMA

86

100%

287%

MĘŻCZYZNA W OPRAWKACH PROSTOKĄTNYCH KOLOROWYCH


N

Min.

Max.

Średnia

Odchylenie standardowe

wykształcona/niewykształcona

30

1

7

2,00

1,287

rzetelna/nierzetelna

30

1

4

2,03

1,033

uczciwa/nieuczciwa

30

1

4

2,07

,944

młoda/stara

30

1

6

2,10

1,185

kreatywna/niekreatywna

30

1

5

2,13

,937

godna zaufania/niegodna zaufania

30

1

5

2,23

1,278

poważna/niepoważna

30

1

5

2,37

1,273

sympatyczna/niesympatyczna

30

1

6

2,37

1,377

szczera/nieszczera

30

1

5

2,57

1,040

tolerancyjna/nietolerancyjna

30

1

6

2,60

1,499

miła/niemiła

30

1

6

2,60

1,354

lubiana/nielubiana

30

1

6

2,70

1,601

przyjacielska/nieprzyjacielska

30

1

5

2,73

1,311

zadbana/niezadbana

30

1

7

2,77

1,736

nowoczesna/staromodna

30

1

7

3,07

1,596

wesoła/ponura

30

2

6

3,23

,935

dbająca o wygląd/niedbająca o wygląd

30

2

7

3,27

1,799

otwarta/zamknięta

30

2

6

3,37

1,189

uczuciowa/nieuczuciowa

30

2

6

3,67

1,322

bogata/biedna

30

2

7

3,67

1,213

modna/niemodna

30

2

7

3,70

1,705

energiczna/nieenergiczna

30

2

7

4,27

1,530

szalona/spokojna

30

3

7

4,93

1,596

MĘŻCZYZNA W OPRAWKACH RAY BAN


N

Min.

Max.

Średnia

Odchylenie standardowe

młoda/stara

30

1

4

1,80

,805

wykształcona/niewykształcona

30

1

5

2,13

1,196

nowoczesna/staromodna

30

1

5

2,47

,973

przyjacielska/nieprzyjacielska

30

1

4

2,67

,844

zadbana/niezadbana

30

1

4

2,67

,959

sympatyczna/niesympatyczna

30

1

5

2,67

1,241

lubiana/nielubiana

30

1

5

2,77

1,006

rzetelna/nierzetelna

30

1

5

2,77

1,382

godna zaufania/niegodna zaufania

30

1

5

2,77

1,278

tolerancyjna/nietolerancyjna

30

1

4

2,77

,858

dbająca o wygląd/niedbająca o wygląd

30

1

5

2,80

1,095

kreatywna/niekreatywna

30

1

7

2,80

1,606

szczera/nieszczera

30

2

4

2,83

,874

uczciwa/nieuczciwa

30

1

5

2,90

1,373

miła/niemiła

30

1

5

2,93

1,202

otwarta/zamknięta

30

1

6

2,93

1,337

wesoła/ponura

30

1

5

3,03

1,066

modna/niemodna

29

1

6

3,14

1,407

bogata/biedna

30

1

5

3,23

1,135

poważna/niepoważna

30

1

6

3,50

1,106

uczuciowa/nieuczuciowa

30

1

6

3,57

1,633

energiczna/nieenergiczna

30

1

6

3,77

1,406

szalona/spokojna

30

1

7

4,37

1,847

O.S.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


rock

22

43%

73%


alternatywna

4

8%

13%


radio

4

8%

13%


metal

3

6%

10%


pop

2

4%

7%


chill out

2

4%

7%


jazz

2

4%

7%


blues

2

4%

7%


elektro

2

4%

7%


klasyczna

2

4%

7%


inna

6

12%

20%SUMA

51

100%

170%

O.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

hipster

10

20%

33%

informatyka

10

20%

33%

nauczyciel

7

14%

23%

okulary

5

10%

17%

humanista

3

6%

10%

projektowanie

3

6%

10%

ciapa

3

6%

10%

Kuba Wojewódzki

2

4%

7%

muzyka

2

4%

7%

pozytywność

2

4%

7%

matematyk

2

4%

7%

z niczym

1

2%

3%

SUMA

50

100%

167%

M.B.O.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


samorealizacja

14

25%

47%


stabilizacja

14

25%

47%


praca

8

14%

27%


zabawa

7

12%

23%


szczęście

4

7%

13%


podróże

3

5%

10%


miłość

3

5%

10%


rodzina

3

5%

10%


niewielkie ambicje

1

2%

3%SUMA

57

100%

190%

WIEK

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.


PŁEĆ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP..

19

1

3%


K

22

73%

20

12

40%


M

8

27%

21

10

33%

22

3

10%


SUMA

30

100%

23

1

3%

24

1

3%

25

2

7%0%

SUMA

30

100%

O.S.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


dobra praca

23

44%

77%


spokój

11

21%

37%


wykształcenie

8

15%

27%


rodzina

6

12%

20%


hobby

2

4%

7%


nie ma celu

2

4%

7%


inne

3

6%

10%SUMA

52

100%

173%

M.B.O.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


rock

23

41%

77%


pop

8

14%

27%


alternatywna

5

9%

17%


elektro

5

9%

17%


indie

4

7%

13%


jazz

3

5%

10%


klasyczna

3

5%

10%


radio

3

5%

10%


hip hop

1

2%

3%


metal

1

2%

3%Suma

56

100%

187%

M.B.O.

STUDIUJE

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


informatyka

9

22%

30%


dziennikarstwo

4

10%

13%


grafika

4

10%

13%


politologia

4

10%

13%


stosunki

4

10%

13%


budownictwo

3

7%

10%


ekonomia

3

7%

10%


fizyka

3

7%

10%


matematyka

3

7%

10%


politechnika

2

5%

7%


filologia

1

2%

3%


mechanika

1

2%

3%SUMA

41

100%

137%

O.S.M.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW

informatyk

22

28%

73%

nauka

16

21%

53%

student

12

15%

40%

nuda

4

5%

13%

odpowiedzialność

3

4%

10%

z niczym

3

4%

10%

matematyka

2

3%

7%

singiel

2

3%

7%

inne

14

18%

47%

SUMA

78

100%

260%

WIEK

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.


PŁEĆ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

20

14

47%


K

22

73%

21

4

13%


M

8

27%

19

3

10%

23

3

10%


SUMA

30

100%

22

2

7%

24

2

7%

25

2

7%
SUMA

30

100%

O.P.K.

ODPOWIEDŹ

ILOŚĆ ODP.

PROCENT ODP.

PROCENT RESPONDENTÓW


dobra praca

15

25%

50%


spokój

13

22%

43%


stateczność

7

12%

23%


sukces

6

10%

20%


szczęście

6

10%

20%


wykształcenie

5

8%

17%


samorealizacja

3

5%

10%


do celu

2

3%

7%


partnerka

1

2%

3%


samospełnienie

1

2%

3%


szacunek innych

1

2%

3%SUMA

60

100%

200%